Subsidies

Subsidies

Beschrijving

Informatie

De gemeente heeft jaarlijks een bedrag aan subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen inwoners en organisaties werken aan veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang  van de stad. De gemeente verdeelt de subsidie jaarlijks over de diverse aandachtsgebieden.

Twee soorten subsidies

Structurele subsidie(s):

Een  structurele subsidie is een subsidie voor één of meerdere jaren (maximaal 4 jaar). Daarbij maakt het gemeentebestuur inhoudelijke afspraken over de te leveren prestaties. Na die 4 jaar kan uiteraard opnieuw worden besloten een jaarlijkse subsidie te verstrekken.
U moet uw aanvraag indienen uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of jaren waarop de subsidie betrekking heeft.

Incidentele subsidie(s):

De incidentele subsidie is bestemd voor bijzondere vernieuwende projecten en activiteiten, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd. De gemeente kan maximaal vier keer hiervoor een subsidie verstrekken.
De aanvraag moet uiterlijk 14 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

 

 

 

Voorwaarden

Waar moet mijn subsidieaanvraag aan voldoen?

  • beschrijving van de activiteiten, doelstellingen en resultaten
  • aangeven in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen
  • activiteiten moeten gericht zijn op de door de gemeente vastgestelde doelen en beleidsterreinen
  • meest recente jaarverslag (inclusief vermogenspositie)
  • begroting en dekkingsplan
  • overzicht financieringsbronnen en subsidieverstrekkers

Bij eerste structurele subsidieaanvraag extra toevoegen:

  • oprichtingsakte
  • statuten
  • jaarverslag (inclusief jaarrekening en balans) van het voorgaande jaar

Subsidies van € 100.000 en hoger

Voor deze subsidies ontvangt u  een risicovragenlijst die u moet invullen. Daarmee wordt uw risicoprofiel bepaald.

Algemene Subsidieverordening

Sinds 1 januari 2011 is de Algemene subsidieverordening Hoorn 2011 van kracht, met de bijbehorende deelverordening waarin alle "spelregels" omschreven staan voor de subsidieaanvrager en de gemeente.

Vraag en antwoord

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

Bij structurele subsidies tussen half november en 31 december. Dit heeft te maken met de vaststelling van de begroting door de raad in november.

Bij incidentele subsidies ontvangt u binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een antwoord.

Aanvragen

Hoe vraag ik subsidie aan?

Wanneer u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente dan moet u hiervoor de hieronder genoemde formulieren gebruiken.
De formulieren moet u downloaden, uitprinten en schriftelijk,  of per email aanleveren.
Op de digitale versie moet een handtekening staan.
Op deze manier wordt u door het aanvraagproces geleid en levert u alle benodigde (basis)gegevens in èèn keer aan.

Aanvraagformulier voor incidenteel 2014 of structureel 2015

Verantwoordingsformulieren over een subsidie uit 2013