Verkiezingen

Verkiezingen

Beschrijving

Mag u stemmen, dan krijgt u tenminste eens in de vier jaar een oproep om te stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. U ontvangt hiervoor een stempas. Daarnaast wordt u eens in de vijf jaar opgeroepen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015. Dit zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. De stemming voor het algemeen bestuur van het waterschap vindt voortaan op dezelfde dag plaats als de verkiezing voor de provinciale staten.

Kiezers ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing twee stempassen; één stempas voor de waterschapsverkiezing en één voor de provinciale statenverkiezing. In elk stembureau staat één stembus voor de waterschapsverkiezing en één voor de provinciale statenverkiezing. Uiteraard kan een kiezer ook besluiten slechts aan één van de twee georganiseerde stemmingen deel te nemen. De stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezingen van 18 maart 2015.
Kijk voor meer algemene informatie over verkiezingen op www.kiesraad.nl.

Waar kan ik stemmen?

Kijk hier voor een overzicht van de stembureaus.

Welke verkiezingen zijn er?

 1. Tweede Kamer
  De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij bestaat uit 150 leden. Medewetgeving en controle van het kabinet zijn belangrijke taken van de Tweede Kamer. De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.
 2. Provinciale Staten
  De provinciale staten zijn de volksvertegenwoordiging van de provincie. Een van de belangrijkste provinciale taken is inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt bijvoorbeeld in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden. Ook zorgt de provincie onder andere voor het aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en wegen en het subsidiëren van culturele activiteiten als popfestivals of tentoonstellingen. Een bijzondere taak van de provinciale statenleden is het kiezen van de Eerste Kamerleden. De verkiezing van de provinciale staten is daarmee van direct belang voor de landspolitiek.
 3. Gemeenteraad
  De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en heeft drie belangrijke taken: de grote lijnen voor het beleid vaststellen, het controleren van het college van burgemeester en wethouders en de inwoners van de gemeente vertegenwoordigen.
 4. Europees Parlement
  Het Europees parlement is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen.
 5. Waterschap
  Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een goed bestuur van het waterschap behartigt de belangen van de inwoners en gebruikers van het waterschap. Dit is niet altijd eenvoudig, want het gaat vaak om tegenstrijdige belangen. Zo wil de landbouw bijvoorbeeld het liefst een lager waterpeil, zodat het land goed bewerkt kan worden, terwijl de natuur vaak gebaat is bij een hogere waterstand. Door uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen, kunt u aangeven wat u belangrijk vindt.

Voorwaarden

Om te mogen stemmen moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn, woonachtig zijn in Nederland en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Daarnaast worden aan de verschillende verkiezingen de volgende voorwaarden gesteld:

Tweede Kamer

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Provinciale Staten

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Gemeenteraad

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • EU onderdanen mogen ook stemmen.
 • Daarnaast mag u stemmen als u een vreemde nationaliteit heeft (geen EU), op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfstitel heeft en u een onafgebroken periode van vijf jaar legaal in Nederland verblijft.

Europees parlement

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • EU onderdanen mogen ook stemmen.

Waterschap

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • EU onderdanen mogen ook stemmen.
 • Daarnaast mag u stemmen als u een vreemde nationaliteit heeft (geen EU) en op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfstitel heeft.

Vraag en antwoord

1. Ik ben mijn stempas kwijt, wat moet ik doen?

Het hiervoor benodigde formulier kunt u afhalen of aanvragen in het stadhuis bij de afdeling Publiekszaken of downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 door de gemeente zijn ontvangen. U ontvangt dan via de post een nieuwe stempas. Het mondeling aanvragen van een vervangende stempas kan uiterlijk dinsdag 17 maart 2015 tot 12:00 uur.

2. Vandaag zijn de verkiezingen. Ik ben mijn stempas kwijt, kan ik nog stemmen?

U kunt helaas niet meer stemmen. Een vervangende stempas kan tot één dag voor de verkiezingsdag 12.00 uur aangevraagd worden.

3. Kan iemand anders voor mij stemmen?

Als u zelf niet kunt stemmen, dan is het mogelijk een andere kiezer te machtigen om uw stem uit te brengen. Dat kan op twee manieren:

 • Iemand binnen de gemeente kunt u machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen, waardoor deze wordt omgezet in een volmacht.
 • Voor verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en het Europees Parlement, kunt u ook iemand buiten de gemeente machtigen. Daarvoor vraagt u een volmachtformulier aan bij de gemeente. Dit formulier dient uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen volledig ingevuld retour te zijn bij de gemeente. Een kiezer mag naast zijn/haar eigen stem ten hoogste twee volmachtstemmen uitbrengen. Ook hier geldt: neem een identiteitsbewijs mee van uzelf en voor optie 1 een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever.

4. Ik werk in een andere gemeente. Kan ik daar ook stemmen?

Als u wilt stemmen in een andere gemeente dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk bij de balie in het stadhuis. Als u persoonlijk een kiezerspas aan wilt vragen, dient u telefonisch een afspraak te maken.

 • Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in Hoorn stemmen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen kunt u in heel Noord-Holland stemmen.
 • Bij Waterschapsverkiezingen kunt u binnen de grenzen van het Waterschap stemmen.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen van het Europees parlement kunt u met een kiezerspas in heel Nederland stemmen.

5. Waar kan ik stemmen?

Kijk hier voor een overzicht van de stembureaus.