Grootschalig onderhoud Westerblokker

De Westerblokker tussen Kloosterhout en de spoorwegovergang van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik is toe aan wegonderhoud. Het asfalt is beschadigd en de weg moet opnieuw worden ingericht. Dit gebeurt in 2023. 

Voorkeur bewoners

Op 30 mei 2022 is een eerste inloopavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is door de bewoners een duidelijke voorkeur doorgegeven. Op basis van de wensen en opmerkingen is een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt.

Uitleg voorlopig ontwerp op bewonersavond 4 juli

Het Voorlopig Ontwerp lichten wij u graag toe op een tweede inloopavond. Dit is op 4 juli van 19.00 tot 20.30 uur in de de Nadorst, Westerblokker 171. Iedereen kan vrij inlopen. 

Wat is het doel van de inloopavond? 

Op de inloopavond kunt u vragen stellen en wensen doorgeven over het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp kan uiteindelijk nog worden bijgeschaafd. Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig om mee in gesprek te gaan.

Korte toelichting op het Voorlopig Ontwerp

Hieronder vindt u een korte opsomming over het Voorlopig Ontwerp

  • De Westerblokker tussen spoorwegovergang en Kloosterhout wordt ingericht met brede rode fietsstroken en een smalle overrijdbare middenberm. Dit past ook bij de ambitie van de in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsvisie om het fietscomfort op de Westerblokker te verbeteren.
  • Het wegdeel van de Westerblokker dat aan onderhoud toe is, dus het gedeelte tussen de spoorwegovergang museumstoomtram en de Kloosterhout, wordt ingericht als voorrangsweg. Het rechts-voorrang principe komt hierdoor te vervallen. Dit geldt uiteraard niet bij de Oostergouw en Kloosterhout. Dit blijven wel voorrangswegen.
  • Als snelheidsremmers worden subtiele drempels aangelegd om de ca. 100 meter. Ten oosten van de Oostergouw zal (t.h.v. Westerblokker 167) een brommerdrempel worden toegepast. Fietsers hebben hier geen last van. 
  • Op locaties waar (veel) wordt geparkeerd op de rijbaan is onderzocht of extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden naast de rijbaan. De mogelijke parkeerplekken staan in het voorlopig ontwerp.
  • De kruisingen van de Westerblokker met de Oostergouw en Kloosterhout worden compacter gemaakt zodat het zicht op aankomend verkeer verbetert. Oversteken wordt veiliger, omdat afslaand verkeer beter kan opstellen tussen de rijbanen zonder ander verkeer op te houden. Dit punt is nog wel afhankelijk van eventuele subsidietoekenning vanuit de Provincie Noord-Holland.

Wat kan er gedaan worden om het gevaar van brommers te verminderen?
Er wordt gekeken of het mogelijk is om een brommerdrempel aan te leggen.

Is het een idee om een fietsstraat aan te leggen?
De wens om meer comfort en veiligheid te bieden voor fietsers wordt overgenomen in het voorlopig ontwerp. 

Hoe kan de Kruising Westerblokker – Oostergouw veiliger gemaakt worden?
Dit willen we doen door de kruising kleiner te maken. Het zicht op aankomend verkeer, de oversteekbaarheid en opstelruimte in het midden van de kruising wordt hierdoor verbeterd. Deze aanpassing is afhankelijk van een mogelijke subsidietoekenning vanuit de Provincie Noord-Holland.

Kan de voorrangssituatie bij de uitrit van Westerblokker – Kloosterhout verduidelijkt worden?
Ja. Dat gaan we dit jaar doen door het fietspad langs de Kloosterhout te vernieuwen. Dit gebeurt in een rode kleur. De voorrangssituatie zal daardoor verduidelijken.

Waar komen de drempels?
De locaties van de drempels liggen nog niet definitief vast. Bij de uitwerking naar voorlopig ontwerp wordt gekeken of de beoogde locaties inpasbaar zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met uitritten.

Waarom is er gekozen voor drempels?
Drempels hebben minder invloed op het fietscomfort en zijn verkeersveiliger dan wegversmallingen. Het type drempel wat wij voor ogen hebben is subtiel, dus niet heel hoog.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van onze woningen tijdens de uitvoer van het project?
De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden worden voor de uitvoeringswerkzaamheden per brief geïnformeerd. Hierin staat onder meer Informatie over de bereikbaarheid.

Kan er in het geheel wat gedaan worden aan wie er waar voorrang moet krijgen?
Het plan is om van de Westerblokker een voorrangsweg te maken. Hierdoor wordt de voorrang met de verschillende aansluitende fietspaden verduidelijkt.

Ik vind het niet duidelijk genoeg aangegeven dat beide uiteinden doodlopend zijn. Kan dat anders?
Er staat met borden aangegeven dat de Westerblokker is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het kan zijn dat onbekende weggebruikers een bord over het hoofd zien. Als wegbeheerder hebben wij daar geen invloed op.

Kan de stoep breder gemaakt worden?
De wens om de stoep te verbreden wordt overgenomen in het voorlopig ontwerp.

Kan de middenstrook overrijdbaar worden?
De wens om de middenstrook overrijdbaar  te maken wordt overgenomen in het voorlopig ontwerp.

Kan de keerlus hetzelfde blijven?
De wens om de keerlus te behouden wordt overgenomen in het voorlopig ontwerp. Wel wordt ingezet op  een ander type verharding, zoals grasbetontegels.

Is het mogelijk om een duidelijke 30km/u zone te realiseren?
De huidige inrichting van de Westerblokker past niet bij een weg waar een maximale snelheid van 30km/u geldt. In het Voorlopig Ontwerp worden verschillende maatregelen gepresenteerd waardoor de weggebruiker duidelijker kan zien dat hij/zij zich bevindt op een weg waar je 30 km/u mag rijden.

Waarom wordt er niet meteen glasvezel aangelegd?
Deze ondergrondse infrastructuur is nog niet toe aan regulier onderhoud. Alle nutsbedrijven zijn aangeschreven met de vraag of zij mee willen liften met de werkzaamheden. Alleen PWN heeft aangegeven mee te doen en gaat de waterleiding vervangen.

Kan er een parkeerverbod komen bij de keerlus?
We onderzoeken of dit mogelijk is.

Is het mogelijk om het plan over het spoort voor voetgangers door te trekken?
Het gebied ten westen van het spoor valt buiten de projectgrens.

Hoe zit het met de parkeermogelijkheden?
In het Voorlopig Ontwerp zijn parkeervakken toegevoegd waar er behoefte is en waar dit mogelijk is.

Komt er een nieuwe bewonersavond?
Ja. Tijdens deze bewonersavond wordt ook het voorlopig ontwerp toegelicht.

Is het mogelijk om een drukknop te gebruiken bij de verkeerslichten?
Bij de vernieuwing van het verkeerslicht wordt extra aandacht besteed aan het registreren van fietsers. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een drukknop.

Blijven de woningen tijdens de uitvoerwerkzaamheden bereikbaar voor nood- en hulpdiensten?
Ja, hier wordt rekening mee gehouden.

Kan de bewegwijzering aangepast worden voor toeristen?
De bebording is aangebracht volgens de richtlijnen.

Kan het adres van het Boezelbos aangepast worden in Google Maps?
Wij hebben bij Google Maps aangegeven dat de ingang aan de andere zijde van het park ligt.

Kan er gehandhaafd worden op parkeren op het fietspad? 
Handhaving neemt dit mee tijdens hun ronde.

Is het mogelijk om een zebrapad aan te leggen bij de kruising Westerblokker – Oostergouw?
Dit is niet wenselijk. Dit omdat er geen continue voetgangersstroom is en dat zorgt voor schijnveiligheid.

De kruising Oostergouw - Westerblokker is gevaarlijk als verkeer op de Oostergouw in beide richtingen groen heeft. Kan dat anders?
De wens is om de kruising Oostergouw – Westerblokker verkeersveiliger te maken. Er wordt gekeken of de stoplichten hieraan kunnen bijdragen.

Is er vrachtverkeer mogelijk?
Ja. Het wegdek is breed genoeg voor vrachtverkeer.

Is het een idee om spiegels te plaatsen bij de uitgang fietspad Bouwsteen & Uitspanning?
De gemeente plaatst over het algemeen geen verkeersspiegels. Verkeersspiegels werken alleen als ze in de juiste hoek staan. Daarnaast zijn ze gevoelig voor vandalisme. Ook wordt het blikveld verlengd naar boven, in plaats van op de weg. Spiegels zijn vaak ook onbruikbaar bij koud weer. Als de Westerblokker een voorrangsweg wordt, moeten weggebruikers uit de Bouwsteen en de Uitspanning voorrang verlenen.

De stopstreep aan de kant van de noordelijke Oostergouw ligt te ver. Hierdoor kunnen mensen nog voor de stopstreep de Westergouw op rijden. Hoe wordt dat aangepakt?
Bij de reconstructie van het kruispunt wordt de stopstreep volgens de richtlijnen geplaatst.

De drempel naar Westerblokker/Oostergouw is te hoog.
Momenteel zijn nog geen drempels aanwezig. In het voorlopig ontwerp worden subtiele drempels toegepast.

Tijdens de bewonersavond op 30 mei konden bewoners hun voorkeur doorgeven wat betreft de denkrichtingen. De stemming was als volgt:  

Geen voorkeur / behoud huidige situatie: 7
Denkrichting 1A/1B: 11
Denkrichting 2: 0
Denkrichting 3: 3

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.