Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Op 23 november 2010 heeft het College van burgemeester en wethouders het handhavingsbeleid 'Horeca en andere alcoholverstrekkers' vastgesteld. Het beleid is een bundeling van bestaande regels over de wijze van handhaving. Deze zijn op overzichtelijke wijze in één document bijeengebracht. Zo ziet de ondernemer in één overzicht welke maatregelen wij treffen als deze zich niet houdt aan een bepaalde regel. Het beleid is op 19 januari 2011 bekendgemaakt.

Voor wie geldt het handhavingsbeleid?
Het handhavingsbeleid geldt voor alle bedrijven en instellingen/verenigingen:

 • die in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning volgens de Drank en Horecawet (de vergunninghouder mag alcoholhoudende drank verstrekken;
 • die in het bezit zijn van een ontheffing volgens de Drank- en horecaverordening Hoorn (de ontheffinghouder mag alcoholvrije drank verstrekken);
 • waar het expliciet is verboden om alcoholhoudende drank te vertrekken, zoals een benzinestation.

Wat staat er in het handhavingsbeleid?
Het handhavingsbeleid is opgebouwd uit 3 delen:

 • algemeen deel
  Dit onderdeel omvat onder andere een opsomming van de wetten waar u mee te maken heeft. Het gaat om de Algemene plaatselijke verordening (exploitatievergunning), Drank- en Horecawet en Drank -en horecaverordening, Wet op de Kansspelen, Wet Milieubeheer (geluid), Gebruiksbesluit (brandveiligheid). Op al deze regels vindt toezicht plaats. De toezichthoudende instanties zijn dan ook genoemd. Tenslotte leggen wij uit welke bestuurlijke maatregelen wij kunnen inzetten. Voorbeelden zijn intrekken van de vergunning, opleggen van een dwangsom, toepassen van bestuursdwang en/of sluiting van een bedrijf.
 • toezichtarrangement
  Hieronder benoemen wij de toezichtprioriteiten. Het verstrekken van alcohol aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt staat centraal. Ook staat in het arrangement op welke manier het toezicht plaatsvindt.
 • handhavingarrangement en handhavingsmatrix
  Dit arrangement bevat een opsomming van artikelen uit de verschillende wetten die ook onder punt 1 zijn genoemd. Per artikel leggen wij uit hoe de Voedsel en Waren Autoriteit, de gemeente en/of de politie handelen bij overtreding van de regels.

In de stukken wordt duidelijk gemaakt om welke wet- en regelgeving het gaat, waarop toezicht is gericht, welke stappen worden gezet bij overtreding en welke sancties kunnen worden toegepast.

Direct naar

Gerelateerde informatie