Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Sportopbouwwerk is een uitvoerende tak van de Gemeente Hoorn en valt onder het bureau Wonen, Economie en Leisure (WEL) van de afdeling stadsontwikkeling. Het Sportopbouwwerk organiseert stimuleringsactiviteiten voor inwoners van de gemeente Hoorn, waarbij het accent ligt op vraaggericht werken. Er wordt invulling gegeven aan het begrip opbouwwerk, met aandacht voor de inactieve doelgroepen met specifieke aandacht voor: Jongeren, Ouderen, Allochtone meisjes en het aangepast sporten. Het Sportopbouwwerk fungeert als ‘makelaar’ tussen wijk, buurt en sport,  waarbij activiteiten worden opgebouwd en vervolgens worden overgedragen.

Missie

‘Door middel van het aanbieden van sport –en bewegingsactiviteiten de gezondheid en maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeente Hoorn bevorderen.’

Doelstellingen

De doelstellingen van het Sportopbouwwerk zijn op te splitsen in twee verschillende categorieën, namelijk algemene doelstellingen en specifieke doelstellingen. Het uitgangspunt is dat bewegen niet alleen bijdraagt aan een gezonde leefstijl, maar ook de integratie, respect, het plezier in sport en bewegen bevordert, en het voorkomt een sociaal isolement. Bewustwording bij de inactieve doelgroep dat bewegen gezond is staat hierbij centraal. Onderstaand worden de doelstellingen verder beschreven.

Algemene doelstellingen

 • Bewustwording creëren bij de inactieve doelgroep dat bewegen niet alleen gezond is maar ook op sociaal maatschappelijk vlak positieve effecten teweeg kan brengen.
 • Sportverenigingen, sportaanbieders en andere organisaties die zich met de doelgroep inactieven, allochtone vrouwen en -meisjes, (hang)jongeren, aangepaste sporters en ouderen (60+) bezig houden, bewust maken dat sport en bewegingsactiviteiten voor deze specifieke doelgroepen structureel in hun organisatie opgenomen dienen te worden.
 • Het stimuleren van een meerjarenbeleid dat gericht is op sportdeelname voor specifieke doelgroepen.
 • Het stimuleren, activeren en motiveren van de bevolking van de gemeente Hoorn om meer te gaan bewegen.
 • Werken aan de naamsbekendheid van het Sportopbouwwerk.
 • Stimuleringsactiviteiten opbouwen en overdragen. 
 • Het leggen van dwarsverbanden tussen wijksport, schoolsport en sportverenigingen.

Specifieke doelstellingen

 • Aansluiting zoeken bij de landelijke campagne “30 minuten bewegen”, een initiatief van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), zodat het percentage dat aan de RSO norm voldoet verhoogd wordt van 75 naar 77.
 • De sportdeelname onder de niet-westerse allochtonen verhogen van 66% naar 68% in 2014.
 • De sportdeelname onder 65 plussers verhogen van 56% naar 58% in 2014 met specifieke aandacht voor de wijken Grote Waal en Kersenboogerd.
 • 10% van de deelnemers aan stimuleringsprojecten gaat zelfstandig sporten of wordt lid van een sportaanbieder.

Vraaggericht werken en behoefte onderzoek

Het Sportopbouwwerk stemt het activiteitenaanbod af op de vraag en initieert geen structurele activiteiten die concurrerend zijn met de commerciële markt of de sportvereniging.

Indien er vanuit de genoemde doelgroepen weinig tot geen vraag komt, is het van belang de vraag middels een behoefte onderzoek te peilen. Aan de hand van de onderzoeken worden gerichte activiteiten opgezet voor deze specifieke doelgroep.

Print