Nieuws

Nieuws

Inkoop Jeugdzorg en Wmo/ AWBZ

Beide aanbestedingen zijn afgerond en de contractondertekening is in volle gang.

Hoorn, 6 november 2014

_________________________________________________________________

Nieuwe aanbestedingswet

Wilt u meer weten over de Nieuwe Aanbestedingswet, kijk dan op de website van pianoo.

Hoorn, 23 oktober 2012

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hoorn kiest voor sociale winst bij aanbesteden

De gemeente Hoorn gaat vanaf nu bij Europese aanbestedingen als eis stellen dat 5 procent van de aanneemsom wordt besteed aan social return. Deze eis moet helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk te krijgen..Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Gemiddeld koopt de gemeente Hoorn twintig keer per jaar in via Europese en nationale aanbestedingen.
Deze aanbestedingen hebben bij elkaar een waarde van ongeveer 20 miljoen euro. De gemeente is verplicht om Europees aan te besteden vanaf een bedrag van € 200.000 voor leveringen en diensten, en vanaf € 500.000 bij werken.

Deze opdrachten worden altijd op de aanbestedingskalender gepubliceerd. Burgemeester Onno van Veldhuizen noemt het bijzonder dat Hoorn de 5 procent norm stelt als eis en niet als gunningscriterium. ‘Door zo te vragen zet je de markt echt aan het werk en dat is nodig en kan ook.’

Sociale winst
Bij Europese en - waar mogelijk - nationale aanbestedingen stelt de gemeente Hoorn als eis dat 5 procent van de aanneemsom wordt besteed aan social return. Het gaat er daarbij om dat een investering die de gemeente doet, naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Wethouder Aart Ruppert (Economische Zaken en Sociale Zaken): ‘Hoorn is een bedrijvige stad waar iedereen die kan werken ook een kans moet krijgen om aan de slag te gaan. Met social return leveren bedrijven die in opdracht van de gemeente Hoorn werken daar als werkgever een wezenlijke bijdrage aan. Zij versterken daarmee de sociale infrastructuur en dat is pure winst.‘

Grote afstand tot arbeidsmarkt
Social return hoeft niet per se in het aangenomen werk te worden gerealiseerd. Het mag ook op een andere plek binnen het bedrijf of bij een toeleverancier. Bij social return gaat het bij voorkeur om het plaatsen van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld kandidaten uit de Wet Werk en Bijstand, de Werkloosheidswet, de Wet werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast kan ook gedacht worden aan leerwerkplaatsen of stageplaatsen. Bedrijven die meedoen aan een aanbesteding mogen ook met alternatieven komen, zoals een dagdeel maatschappelijk verantwoorde werkzaamheden met eigen personeelsleden. Bijvoorbeeld het opknappen van een buurthuis, of het sponsoren van projecten.

Werkgeversdienstverlening
Binnen de regio Noord Holland Noord wordt gewerkt aan een gezamenlijke werkgeversdienstverlening en een
Bureau Social Return. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft het college van Hoorn nu besloten om alvast
van start te gaan met het toepassen van de 5 procent social return verplichting. De gemeente wil daarmee het
aantal uitkeringsgerechtigden terugdringen en jongeren aan het werk te helpen. Wat burgemeester Van Veldhuizen
betreft blijft het daar niet bij. ‘Wij gaan het zo voor een jaar doen en proberen er bij te helpen dat zo snel
mogelijk zo veel mogelijk gemeenten op dezelfde manier sociaal gaan aanbesteden.’

Hoorn, 17 september 2012

____________________________________________________________________________________________________________________________

'Je koopt wat je bent.'

Op donderdag 26 mei 2011 was er een groot congres over overheidsinkoop van PIANOo. Maar liefst 850 inkopers en aanbesteders uit de publieke sector waren in Amersfoort aanwezig om met elkaar te praten over de laatste ontwikkelingen in inkoopland. Een van de hoofdsprekers was onze burgemeester.

Laat de markt voor je werken:  Je koopt wat je bent.

I. Je koopt wat je bent.
Public Procurement: 800 mensen; een Nederlandse Inkoopfamilie. Tien jaar geleden was dit niet voorspelbaar. We kenden het woord niet eens.  En kijk nu eens. Pioniers en vernieuwers.

Je koopt wat je bent.  Koopgedrag is een uiting van identiteit.  Waar sta je voor, wie wil je zijn? Geldt dit nu voor publieke opdrachtgevers ook? Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries? Ja, natuurlijk.  Maar merken we dat ook echt? Wie staat echt stil, wanneer het om het woordje “Public” gaat.

We zijn nog niet wie we willen zijn. Het gaat nog teveel over beheersing en rechtmatigheid. Te weinig over ambitie, innovatie en doelmatigheid. Het gaat over terugkijken niet over vooruitkijken. Stel jezelf voor achter het stuur van je auto met een geblindeerde voorruit waarin slechts de achteruitkijkspiegel wordt geprojecteerd.  Dat zijn wij als het over inkopen gaat.

Weten we eigenlijk wel wat we kunnen zijn? Laten we vooral eens echt door de voorruit kijken. Wat zien we?

II. De maatschappelijke kracht van onze portemonnee.
Wij geven als publieke opdrachtgevers vreselijk veel geld uit. In Hoorn is dat het afgelopen jaar rond de 70 miljoen euro geweest. Twee maal de brutoloonsom. Over dat laatste gaat het heel vaak. Het aantal ambtenaren, externe inhuurkosten. Maar over slim inkopen?

Het is mijn overtuiging dat geld moet rollen en vooral de goede maatschappelijke kant op. Ik geloof dat je als goede publieke opdrachtgever vreselijk veel ten goede kunt keren en laten zien waar je voor staat en wie je bent. We zien tot nog toe dan voornamelijk de volgende punten.

  • Laagste kosten
  • Duurzaam
  • Social return
  • Concurrerende en innovatieve markten die welvaart brengen
  • Lokale werkgelegenheid

Het publieke opdrachtgeverschap zou zo wel eens een grotere chance agent kunnen zijn dan veel wetgeving. Wetgeving gaat over wat je wilt dat er gebeurt. Met inkopen laat je het gebeuren en doe je het gewoon. Daar zit meer maatschappelijk verandervermogen in dan in het afkondigen van een wet.

Er zijn kleine alledaagse voorbeeldjes. Het afgelopen jaar kochten we voor 6 miljoen euro minder in dan begroot zonder focus op de laagste prijs maar vooral op kwaliteit. Hoorn is vier jaar eerder dan gepland 100% duurzaam in de inkoop. We gaan nu kijken hoe we slimmer verder komen dan 100%. Dat gaan we doen met een kleine interne conferentie om 100% te vieren met alle 9 afdelingen, inkopers en bestuurders. Ons reguliere inkoopplatform met een feestelijk tintje. Daar nodigen we ook een wildvreemde bij uit. Net zoals we laatst 13 mensen van Microsoft een week lang gewoon op bezoek hadden die overal gewoon bijzaten en als mensen meededen. Het is openbaar bestuur. De winkel is open. Dat is leuk en heel verrijkend.

III. Publiek opdrachtgeverschap is ook publiek leiderschap.
Om door die voorruit te kijken, heb je een bestuurder nodig. Bij inkoop en aanbesteding zijn zij tot nog toe overwegend passagier die ook nog vaak, zoals gezegd, leven in de illusie dat de achteruitkijkspiegel de voorruit is. Juist omdat je zo kunt laten zien wie je bent en waar je voor staat en juist ook omdat je met inkopen gewoon de daad bij woord voegt, moet je er als bestuurder zijn. Bij ons in Hoorn - u raadt het al - is de burgemeester portefeuillehouder. En het is aardig dat de nationale aanbestedingsambassadeur mevrouw Riek Bakker dat in haar eerste rapport ook aanbeveelt.

IV. De Inkoopladder.
Wat doe ik dan als portefeuillehouder ? Wij lopen de inkoopladder op en neer. Eigenlijk - om bij de beeldspraak van het autorijden te blijven - de versnellingsbak van het inkoopproces. Hoe ziet die er uit?

- Wat willen we? In feite heb je altijd te kiezen uit een combinatie van tijd, geld, risico, kwaliteit. Niet kiezen of niet bewust kiezen geeft altijd problemen. En bestuurlijk wordt die keuze al helemaal niet structureel en bewust gemaakt. In Hoorn wordt het Inkoopjaarplan ook behandeld tijdens de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. Je moet dan aangeven waar je bestuurlijke aandacht en betrokkenheid wenst. In een vroegtijdig stadium en niet, zoals te doen gebruikelijk als administratieve achterbank handeling, pas bij de gunning.
- Wat kunnen we zelf? Wat kan de markt? Kennen we de markt? Kent de markt ons? Gemeenten hebben daar eigenlijk geen structureel beleid. Veel staat nog in de kinderschoenen van de toevallig geïnteresseerde. Marktconsultatie. Ruimte voor innovatie. Functioneel aanbesteden. Geen dichtgetimmerde bestekken. Vaak doen we wat de markt moet doen, omdat we het altijd zo deden en de markt het soms ook gewoon nog niet kan. Als je de goede vraag niet stelt, krijg je ook nooit het goede antwoord. Als je het doet zoals je deed, krijg je wat je had.

Welk contract hoort daar bij?
Welke aanbesteding hoort daar bij?
Hoe zit het contractbeheer? Noodzaak tot ontwikkelen pastperformance.
Wij proberen in Hoorn met de inkoopladder te leren terwijl we doen. Dan kom je eerder in beweging. Om daar toch richting aan te geven hebben we onze benchmark waar we doelen in hebben gesteld voor de prestaties van het inkoopproces en gebruiken we het inkoopjaarplan ook om die projecten aan te geven waar we ruimte voor innovatie willen nemen en die evalueren we dan ook apart.

V. Het ontkrampte gesprek.
Leuk en aardig allemaal, maar ruimte in de politiek heb je wel nodig. Ik heb wel eens een brandweerkazerne van 1.5 miljoen euro met 33 raadsleden gebouwd omdat de vorige volstrekt uit de klauwen was gelopen. Wat een ellende, die maar al te herkenbaar is voor het gros van de bestuurders. Vastgoed en bouwen zijn de politieke doodsoorzaak nummer 1 onder wethouders. Dat weten we en dat leidt tot conservatisme, beheersingskramp en rommel die nooit of veel te duur afkomt. Slecht voor iedereen. Komt toch vaak voor. Je presteert hoe je bent en maak jezelf niets anders wijs. 
Voorwaarde voor geslaagd publiek leiderschap bij inkopen en aanbestedingen is dan ook het ontkrampte gesprek met de raad en de markt. Voorkom strijd op 3 fronten; laat de markt, politie en opinie voor je werken en niet tegen.

Dat los je niet in een keer op, maar vergt voortdurende investering in alle seizoenen van het bestuursleven. Dat soort gesprekken zijn er nog veel te weinig, maar het begint te komen. Goed voorbeeld is Vernieuwing Bouw: een onafhankelijk platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking in de bouw, zowel fysiek als virtueel (www.vernieuwingbouw.nl).

VI.  De toekomst
Gemeenten worden nog belangrijker. We hoeven maar te kijken naar de wereld van het bestuursakkoord. En zouden gemeenten er niet naar toe moeten om als eis te stellen dat ieder bedrijf dat zaken wil doen zijn maatschappelijke verplichtingen op het gebied van de wet werken naar vermogen ( social return) echt na komt. Waar blijft het goede voorbeeld van het Rijk op dit punt?

De Aanbestedingswet zal er deze periode wel komen en de gemeenten de ruimte laten voor eigen beleid. Die ruimte moeten we dan ook wel pakken met zijn allen. Anders dreigt een evaluatie met minder ruimte en meer regels en zijn we weer terug bij af: rechtmatigheid en geen doelmatigheid.

Ik verwacht en hoop veel van de 15 tal inkoopcombinaties die er inmiddels in Nederland zijn en die met elkaar ongeveer 25% van de gemeenten vertegenwoordigen. Daar moet de kop van het peloton ook zijn voor wat betreft het doelmatig, innovatief en duurzaam aanbesteden. Op alle gebieden van leveringen, diensten en werken.

VII. Samenvatting
Voorwaarden om met de markt te werken en een uitstekende publieke opdrachtgever te zijn: Ken de kracht van de publieke portemonnee, betrek bestuurders, loop de inkoopladder, ontkramp het gesprek en durf. Laat zien wie je bent. Het betere begint bij jezelf. Ruimte. Als je die niet krijgt: wegwezen en in Hoorn komen werken.

Hoorn, 22 juni 2011

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Inkoopmonitor: Hoorn koopt 100% duurzaam in

De gemeente Hoorn koopt 100 procent duurzaam in. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Inkopen 2010 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaraan de gemeente Hoorn onlangs heeft meegewerkt. De monitor bevat niet alle inkopen van de gemeente Hoorn, maar wel alle inkopen van boven de 50.000 euro.
Het doel om duurzaam in te kopen past binnen de Puur Hoorn klimaatambitie: Hoorn klimaatneutraal in 2040.

De Monitor Duurzaam Inkopen 2010 is een online onderzoek naar de stand van zaken en voortgang van duurzaam inkopen door overheden. De gemeente Hoorn scoort maarliefst
100 procent op de ladder voor duurzaam inkopen. In 2008 was dat 50%.
Voorbeelden van duurzame inkopen van de gemeente Hoorn zijn: groot asfaltonderhoud, multifunctionele accommodatie De Kreek in de wijk Bangert en Oosterpolder, de brandweerkazerne bij de Oude Veiling, perscontainers, kunstgrasvelden, leerlingenvervoer, drukwerk, speeltoestellen en kantoorartikelen.

Wethouder Peter Westenberg is trots op het bereikte resultaat: ‘Dit is natuurlijk een geweldige stap vooruit. En het draagt ook zeker bij aan onze Puur Hoorn klimaatambitie. Maar een 100 procent score betekent niet dat we stil kunnen gaan zitten. Ook de inkopen van onder de 50.000 euro komen aan de beurt. Dan kunnen we pas echt zeggen dat we 100 procent duurzaam inkopen.’

Hoorn, 27 mei 2011