Hoe kopen wij in?

Hoe kopen wij in?

 

Inkoopbeleid

Op 8 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het Inkoopbeleid 2013 vastgesteld. Dit beleid vervangt de beleidsnotitie van 15 maart 2011.

De doelstellingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn als volgt:

 1. Een positieve bijdrage aan de college- en organisatiedoelstellingen van de gemeente leveren.
 2. Doelmatig en rechtmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en besteed.
 3. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.
 4. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs- kwaliteitverhouding.
 5. Administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor ondernemers.

Inkoopwetgeving

De gemeente Hoorn koopt werken, leveringen en diensten in confom de Europese wet- en regelgeving. Deze Europese wet- en regelgeving is in Nederland omgezet in nationale wetgeving:

 • Aanbestedingswet 2012
 • Aanbestedingsregelement Werken 2012
 • Gids Proportionaliteit  

Inkoopmatrix

Op 20 december 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de nieuwe inkoopmatrix vastgesteld. In de matrix staat aangegeven hoe het mandaat binnen de gemeente Hoorn is geregeld. Bekijk hier de inkoopmatrix.

Inkoopprocedures

Afhankelijk van de geschatte waarde, regelgeving en de markt kiezen wij voor:

 • De 1-op-1 procedure: er wordt aan één leverancier gevraagd om een offerte uit te brengen.
 • De meervoudig onderhandse procedure: er wordt aan minstens drie en aan maximaal vijf leveranciers gevraagd om een offerte uit te brengen. Deze worden onderling vergeleken en de gemeente kiest de in haar ogen beste offerte uit.
 • De nationale en Europese openbare procedure: de inkoop wordt nationaal of Europees bekend wordt gemaakt, waarbij iedere leverancier een offerte mag uitbrengen. De gemeente selecteert de in haar ogen beste offerte uit.
 • De nationale en Europese niet-openbare procedure: de inkoop wordt nationaal of Europees bekend wordt gemaakt, waarbij iedere leverancier zich mag aanmelden. Vervolgens worden drie tot vijf leveranciers geselecteerd die een offerte mogen uitbrengen.

TenderNed

Voor alle nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Hoorn verwijzen wij u naar TenderNed. U kunt inkoopdocumenten downloaden en een eigen interesseprofiel aanmaken waardoor u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste opdrachten.

Klachtenregeling

Bent u het niet mee eens met de opzet en inhoud van een inkoopprocedure? Of vindt u dat de selectieleidraad of offerteaanvraag niet overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij ons.

Deze klacht moet betrekking hebben op een specifiek onderdeel van deze aanbesteding en dient zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de klacht aan ons te worden voorgelegd. Lees meer over de klachtenprocedure. Daar vindt u ook het klachtenformulier.