Coffeeshops

Coffeeshops

De gemeente Hoorn heeft gekozen voor twee coffeeshops; 1 in de binnenstad en 1 aan de rand van de stad. Het huidige coffeeshopbeleid kunt u vinden op www.overheid.nl

Veel gestelde vragen coffeeshops

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen rondom de coffeeshop aan de Dubbele Buurt. Het merendeel van de antwoorden op deze vragen gelden ook voor de coffeeshop aan de Neutronweg. 

Hoe wordt de overlast voor omwonenden beperkt?
Wij gaan er vanuit dat de coffeeshop nauwelijks tot geen overlast veroorzaakt. De exploitant hanteert een strak deurbeleid. Er wordt een portier bij de deur ingezet en op drukke tijden is er een extra portier in de omgeving van de coffeeshop aanwezig om eventuele overlast te voorkomen en aan te pakken. Rondhangende en/of blowende bezoekers en foutparkeerders worden direct aangesproken. Mensen die de aanwijzingen van de portiers niet willen opvolgen, krijgen geen toegang meer tot de coffeeshop.

Wat zijn de openingstijden van de coffeeshop?
De coffeeshop is van zondag tot en met donderdag open tussen 10.00 en 21.00 uur; op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur.

Vanaf welke leeftijd mogen mensen bij een coffeeshop binnenkomen?
De coffeeshop is alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar. Iedereen zal zich bij binnenkomst moeten legitimeren.

Hoe is de vergunning voor de coffeeshop geregeld?
De coffeeshopexploitant krijgt een gedoogverklaring en een exploitatievergunning. Beide vergunningen zijn voor een periode van twee jaar verleend. Hierna wordt een evaluatie gehouden, waarbij ook de ervaringen uit de buurt worden betrokken.

Hoe weet u dat er geen criminele activiteiten plaatsvinden?
De exploitant is gescreend door politie en justitie en heeft een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats.

Aan welke voorwaarden moet de coffeeshop voldoen en hoe gaat u dat controleren?
De belangrijkste richtlijnen waar een coffeeshop aan moet voldoen zijn de zogeheten AHOJGI-criteria. Er wordt via integrale controles (politie, belasting en gemeente) minimaal twee keer per jaar bekeken of wordt voldaan aan de gestelde criteria. Op overtredingen staan sancties. Afhankelijk van de ernst kan dat sluiting voor een bepaalde periode betekenen en in het uiterste geval zelfs intrekking van de vergunning.  Hieronder ziet u de voorwaarden waaraan de coffeeshophouder zich moet houden.

A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit;
H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden;
O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;
J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van achttien jaar;
G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder ‘transactie’ wordt verstaan alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper.
I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder.

Hoe wordt voorkomen dat er rond de coffeeshops wordt gedeald?
De exploitant is extra alert op dealen rond de coffeeshop. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de politie en stadstoezicht. Onregelmatigheden kunt u melden via coffeeshop@hoorn.nl

Er zijn twee coffeeshops in Hoorn, wat zijn de locaties?
Dubbele Buurt 24
Neutronweg 11 (Hoorn ‘80)

 Waar kunnen we terecht met klachten over overlast?
In eerste instantie bij de exploitant, de heer Schoonenwolf, telefoon: 06-10749324. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunt u ook terecht bij de politie (acuut 112) of bij de gemeente (0229-252200).

Waarom is er niet gekozen voor één coffeeshop?
De afgelopen jaren zijn de gedachten rondom coffeeshops veranderd en na bespreking met de gemeenteraad, en mede door de sluiting van de eerdere coffeeshops, zijn andere inzichten ontwikkeld. De keuze voor één coffeeshop in de binnenstad en één aan de rand van de stad is de uitkomst van een democratisch proces. Van de twaalf fracties in de gemeenteraad hebben er acht (samen goed voor 22 stemmen) voor dit scenario gekozen. Vier fracties (samen goed voor 13 stemmen) stemden tegen. Alle belangen en mogelijkheden afwegend zijn we tot de conclusie gekomen dat twee locaties beter zijn. Daar zijn drie hoofdargumenten voor:
-  spreiding in plaats en tijd van bezoekers;
-  minder kwetsbaar, als een van de coffeeshops moet sluiten is Hoorn niet veroordeeld tot straathandel;
-  door onderlinge concurrentie houden de exploitanten elkaar scherp.

 Waarom is er gekozen voor verschillende openingstijden? De coffeeshop op de Neutronweg is eerder gesloten. Dan komt alle overlast toch weer op de Dubbele Buurt terecht?
Uit de praktijk is gebleken dat een groep bezoekers vanuit hun werk de coffeeshop aandoet en vervolgens naar huis gaat. Dit zal meer het geval zijn bij de coffeeshop op Hoorn 80. De keuze voor een latere openstelling van de coffeeshop op de Dubbele Buurt is om uitgaanspubliek de gelegenheid te geven de coffeeshop te bezoeken.

Meer vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. van het Kaar, via coffeeshop@hoorn.nl of 0229 252200 (beschikbaar op werkdagen, behalve woensdagmiddag en vrijdag).