Alcoholgebruik onder jongvolwassenen in Noord-Holland Noord neemt af

18 oktober 2019

Jongeren van 16- en 17-jaar in Noord-Holland Noord drinken minder vaak alcohol. Dit blijkt uit de Jongvolwassenenmonitor 2019. De startleeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken is in 10 jaar gestegen van 12,1 naar 14,6 jaar.

Het percentage ouders dat het alcoholgebruik van hun 16- of 17- jarige zoon of dochter goedkeurt daalde ook licht. Ouders staan wel vaker toe dat hun minderjarige kind op speciale gelegenheden drinkt. De verschillen in alcoholgebruik tussen 2019 en 2017 zijn significant en berusten niet op toeval; mogelijk spelen de uitgevoerde interventies en de gerichte aanpak per regio gericht op alcoholpreventie hierin een rol.

Jongvolwassenenmonitor 2019

De Jongvolwassenenmonitor 2019 is uitgevoerd onder 4.664 jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar in opdracht van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Dit is een bovenregionaal samenwerkingsverband om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en verder terug te dringen. De 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, GGZ Noord-Holland Noord, Link Projecten en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken samen in dit programma. 

Alcohol

Het percentage jongvolwassenen dat ooit alcohol heeft gedronken is licht afgenomen van 87% in 2017 naar 85% in 2019. Ook het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol dronk daalde. Hoewel het totale percentage alcoholgebruikers is gedaald, wordt er door jongvolwassenen veel alcohol gedronken. Een verklaring hiervoor kan de hogere startleeftijd zijn waarop jongeren beginnen met drinken. Daardoor drinken zij meer en het lichaam kan ook meer hebben. 64% van alle jongeren is een bingedrinker, dat wil zeggen dat zij afgelopen maand minstens 5 drankjes op een avond drinken. Onderzoekers merken op dat juist bij jongeren de symptomen van dronkenschap vaak lastig te herkennen zijn. De regio Westfriesland wil ouders en de sociale omgeving van 18-minners meer betrekken bij de aanpak van alcoholmisbruik. Onder meer door meer in te zetten op het beter signaleren en de weerbaarheid van zowel ouders als jongeren vergroten.

Drugs

15% van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord gebruikte afgelopen maand softdrugs, 10% gebruikte harddrugs en 6% lachgas. Het gebruik van zowel softdrugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte van 2017. De trend laat zien dat veel jongeren dit recreatief of incidenteel gebruiken. Dit strookt met de landelijke cijfers van het Trimbos Instituut. Tweederde van de jongvolwassenen vindt dat het heel makkelijk is om aan (party)drugs te komen. De regio Westfriesland wil de komende jaren werken aan een aanpak voor drugs waarbij wordt ingezet op zowel preventie, als voorlichting en handhaving.

Psychische gezondheid

De psychische gezondheid van jongvolwassenen blijkt in het algemeen ongunstiger te zijn dan in 2017. Eén op de vijf jongvolwassenen (20%) had het afgelopen jaar een psychische aandoening zoals depressie, angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit percentage 17%. Het percentage jongvolwassenen dat vaak, meestal of voortduren stress ervaart is hoger dan in 2017. Vooral jonge  vrouwen hebben hiermee te maken. Deze stress uit zich veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slecht slapen.

Westfriese aanpak

De regio Westfriesland werkt al meer dan 10 jaar aan het terugdringen van het alcoholmisbruik onder jongeren. De inzichten in het drugsgebruik moeten de komende jaren leiden tot een regionale aanpak drugs. Tijdens een werkconferentie afgelopen 17 oktober 2019 kwamen zo’n 60 professionals, jeugd boa’s, jongeren, docenten en bestuurders samen om de laatste cijfers voor Westfriesland te bespreken. Ook zijn nieuwe activiteiten voor de aanpak op basis van 5 thema’s geprioriteerd. Het gaat om de thema’s: aanpak drugs, oudertolerantie, weerbaarheid, verantwoorde beslissingen nemen en eenduidige handhaving. Deze worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor de komende drie jaar.

De regio wil ook doorgaan met de mysteryguest-onderzoeken voor de handhaving van de alcoholwet binnen de horeca, sportverenigingen en cafetaria. 56,6% houdt zich nu aan de regels. Ook de ambulanceritten tijdens de jaarwisseling van afgelopen jaar laten een hoopvol beeld zien: 0 ritten die gerelateerd waren aan alcoholvergiftiging onder jongeren in Westfriesland.

Meer informatie

Alle resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019 zijn te vinden op de website Gezond NHN