Armoede effectiever aangepakt

19 februari 2020

De effectieve bestrijding van armoede in Hoorn kan beter, zo blijkt uit onderzoek. Inwoners die hulp nodig hebben om rond te komen, weten bijvoorbeeld niet altijd welke voorzieningen er voor hen zijn.


In de tweede helft van 2019 heeft een bureau in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de armoedeproblematiek in Hoorn. Met de resultaten en aanbevelingen zijn er handvatten om armoede gericht te kunnen bestrijden. Zo zijn al 200 bewoners benaderd die aangaven contact te willen hebben met de gemeente over hun financiële situatie.

Kholoud Al Mobayed, wethouder sociale zaken: ‘Dit is een zeer waardevol onderzoek. Voor een gemeente is het uniek om te beschikken over zoveel feiten over de mate van lokale armoede. We kunnen nu per wijk en type huishouden zien waar de problematiek zit. Zo kunnen we ook gepaste maatregelen nemen en armoede effectiever bestrijden. Voor onze inwoners kunnen we zo het verschil maken. Het is ook hoopgevend om te zien dat zoveel inwoners hebben meegewerkt aan dit onderzoek.’

Resultaten

Op basis van CBS-cijfers is de armoedeproblematiek in kaart gebracht. Daarnaast hebben tweeduizend inwoners een enquête ingevuld en zijn veel betrokken partijen geïnterviewd. De belangrijkste resultaten zijn:

  • 4.500 van de 31.800 huishoudens in Hoorn moeten rondkomen van een laag inkomen. Volgens deze cijfers heeft één op de zeven huishoudens een risico op armoede. Hoorn wijkt daarin niet af van het gemiddelde.
  • Van deze huishoudens leefden 2.100 op of rond het sociaal minimum. Dit is minder dan het landelijk gemiddelde. Deze huishoudens hebben een grote kans op armoede.
  • De wijken Kersenboogerd-Noord, Grote Waal en Hoorn-Noord hebben het meeste met armoedeproblematiek te maken.
  • Relatief gaat het vaak om alleenstaanden, mensen met een niet-westerse achtergrond en eenoudergezinnen.
  • Bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten zijn oververtegenwoordigd in de huishoudens met een laag inkomen of een inkomen op/rond het sociaal minimum.
  • In 2017 bestond 9% van de huishoudens met een laag inkomen uit werkenden in loondienst en 4% uit ondernemers. Bij de ondernemers gaat het dan vooral om zzp’ers.
  • Hoorn zit net wat boven het landelijk gemiddelde als het gaat om het aandeel kinderen in armoede. In 2017 hadden 1.700 kinderen met armoede te maken. Dit staat gelijk aan 11,4% van alle kinderen. Landelijk lag het aandeel toen op 10,5%.
  • 12% van alle huishoudens in Hoorn geven in de enquête aan dat zij moeilijk rond kunnen komen van hun inkomen. 18% van de huishoudens kunnen in de ene periode makkelijk en in de andere periode moeilijk rond komen. Dit komt door sterk stijgende kosten en hoge vaste lasten.
  • Drie op de tien Hoornse gezinnen met kinderen heeft weleens moeite met het betalen van de kosten voor kinderen. Het gaat hierbij om kleding en schoenen, inrichting van slaapkamer, lidmaatschap van club/vereniging, verjaardagen, vervoer en speelgoed. Bij eenoudergezinnen is dit aandeel veel hoger dan bij meeroudergezinnen.

Voorzieningen

De gemeente Hoorn biedt in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid verschillende vormen van inkomensondersteuning aan. Uit de enquête blijkt dat veel voorzieningen lang niet bij iedereen bekend zijn. De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de sport- en cultuurstrippenkaart zijn het meest bekend. De Individuele inkomenstoeslag is het minst bekend. Wilt u weten welke regelingen er in de gemeente Hoorn zijn? Bekijk de pagina Hulp voor mensen met een laag inkomen.

Schulden

In Hoorn heeft 8% van alle huishoudens problematische schulden. Dit komt bij bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten veel vaker dan gemiddeld voor. Deze uitkomsten komen overeen met landelijke resultaten. Nog geen vijfde van de huishoudens met problematische schulden schakelt hulp in om deze schulden aan te pakken. Onbekendheid met de mogelijkheden speelt hierbij een belangrijke rol.

Aanbevelingen

Uit gesprekken tijdens het onderzoek blijkt dat er winst te behalen is als de gemeente meer samenwerkt. Intern kan het armoedebeleid meer worden verbonden met terreinen als welzijn, wmo, zorg, wonen en veiligheid. Armoede gaat vaak samen met problemen op andere gebieden. Maatschappelijke partijen willen graag samen met de gemeente optrekken om de armoedeproblematiek in Hoorn verder in te dammen. Ook gaat de gemeente een accountmanager armoede aanstellen.

Vervolg

De gemeenteraad van Hoorn wordt op 19 maart geïnformeerd over het rapport. De gemeente Hoorn is inmiddels aan de slag gegaan met een aantal aanbevelingen. In het nieuwe armoedebeleid zullen deze aanbevelingen ook worden opgenomen