Raadscommissie bespreekt concept Omgevingsvisie

20 september 2021

Op 30 september bespreekt de raadscommissie het concept van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe we willen dat Hoorn er in 2040 uit ziet.

Hoorn gezien vanuit de lucht.

In het concept staan de keuzes voor de leefomgeving voor de langere termijn. Het college vraagt de raadscommissie of het concept voor de Omgevingsvisie voldoet en ter inzage gelegd kan worden.

Meedenken over Hoorn 2040

Het concept van de Omgevingsvisie is het resultaat van een uitgebreid proces met inbreng van de gemeente, de raad, en de stad. In april 2020 hebben vele inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn op verschillende manieren meegedacht over de toekomst van Hoorn. Zij hebben ideeën gedeeld via het community platform vooreenmooiestad.nl, een enquête ingevuld en meegedaan aan de (online) gesprekken over de toekomst van Hoorn. Deze inbreng is verwerkt in de concept Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van plannen en ideeën in Hoorn. In de Omgevingsvisie maken we keuzes over onze omgeving. Deze keuzes  gaan over wat we waardevol vinden en willen beschermen. De keuzes gaan ook over wat voor nieuwe ontwikkelingen we willen en waar deze moeten komen.

Visie op hoofdlijnen en duidelijke uitspraken

In de concept Omgevingsvisie is gezocht naar een goede balans tussen enerzijds een visie op hoofdlijnen en anderzijds duidelijke uitspraken als basis voor verdere uitwerking. Er is gezocht naar een manier om als stad verantwoord te groeien. Dat wil zeggen: wel meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen, maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten. Dus: voldoende groen en water, ruimte om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering en duurzaamheid, een goede openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting.

Bespreking raadscommissie 30 september

Het raadsvoorstel en de concept Omgevingsvisie vind je op de website van de gemeenteraad bij de commissievergadering van 30 september 2021. De commissievergadering is live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad 

Vervolg

Zo spoedig mogelijk na de commissievergadering van 30 september legt de gemeente de concept Omgevingsvisie zes weken ter inzage. In die periode kunnen bewoners en andere belanghebbenden een formele zienswijze (een reactie) geven. Deze reacties worden waar mogelijk en wenselijk verwerkt in de definitieve visie. In de eerste raadsvergadering van 2022 kan de raad de Omgevingsvisie vervolgens vaststellen.