Raadscommissie bespreekt punten voor de Omgevingsvisie

28 mei 2021

Op 10 juni 2021 bespreekt de raadscommissie punten voor de toekomstige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan de keuzes voor de leefomgeving in Hoorn voor de langere termijn.

Voor zes onderwerpen vraagt het college aan de raadscommissie om de richting te bepalen. Het gaat dan om de mate van levendigheid in de stad, de mate van functiemenging, de kaders voor gebiedsontwikkeling, het type economische ontwikkeling, de kansen voor vergroening en het sturen op gezondheid. 

Meedenken over Hoorn 2040

Hoe willen we dat Hoorn er in 2040 uitziet? Deze vraag moet worden beantwoord in de Omgevingsvisie. In april hebben vele inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn op verschillende manieren meegedacht over de toekomst van Hoorn. Zij hebben ideeën gedeeld via www.vooreenmooiestad.nl/toekomsthoorn, een enquête ingevuld en meegedaan aan de (online) gesprekken over de toekomst van Hoorn. Deze inbreng is verwerkt in een 'tussenproduct' van de Omgevingsvisie, de contourennota. Hierin worden de eerste contouren (of bouwstenen) van de Omgevingsvisie geschetst. 

Wethouder Arthur Helling: ‘We zijn blij dat veel mensen hebben meegedacht over de gewenste toekomst van Hoorn. Dat helpt ons om de opgaven verder aan te scherpen. Met name de inbreng vanuit de stad heeft meerdere bespreekpunten opgeleverd die we 10 juni voorleggen aan de raadscommissie.’ 

Bespreking raadscommissie 10 juni

De vragen en bespreekpunten die het college aan de raadscommissie voorlegt zijn de volgende:

  1. Mate van levendigheid. Hier gaat het over het kiezen van de juiste balans tussen levendigheid (reuring) en leefbaarheid.
  2. Mate van functiemenging. Een van de vragen is of er meer ruimte moet zijn voor functiemenging, bijvoorbeeld meer winkels en horeca in woonwijken.
  3. Kaders voor gebiedsontwikkeling. Welke kaders voor ontwikkeling moeten worden meegegeven, zodat Hoorn daar over vele jaren nog profijt van heeft? 
  4. Type economische ontwikkeling. Waar moet Hoorn zich vooral op richten? De ontwikkeling van de kenniseconomie? Of blijft Hoorn zich vooral richten op de klassieke sectoren als logistiek, handel en bouw? Of is het mogelijk om tegelijkertijd in te zetten op allebei? 
  5. Kansen voor vergroening. Veel mensen willen meer groen. Is het mogelijk om tegelijkertijd te vergroenen, te verstedelijken én voldoende ruimte te behouden voor mobiliteit? Welke mogelijkheden ziet de raadscommissie voor vergroening?
  6. Sturen op gezondheid. Moeten we in Hoorn gezondheid centraal zetten in beleid en plannen, of moet Hoorn meer inzetten op specifieke thema’s, of moet gezondheid gekoppeld worden aan andere opgaven?

De uitgebreide beschrijving van de bespreekpunten en de inbreng vanuit de stad zijn terug te vinden in het raadsvoorstel en de contourennota. Deze staan vanaf 28 mei op website van de gemeenteraad. Daar staat alle informatie over de bespreking in de raadscommissie van 10 juni. 

Vervolg

De richtinggevende uitspraken van de raadscommissie gebruikt het college voor het opstellen van de Omgevingsvisie in concept. Deze conceptvisie wordt na de zomer ter inzage gelegd. In die periode kunnen bewoners en andere belanghebbenden een formele zienswijze (een reactie) geven. Deze reacties worden waar mogelijk en wenselijk verwerkt in de definitieve visie. Naar verwachting in december 2021 wordt de definitieve versie van de Omgevingsvisie aan de raad voorgelegd.