Rijkskorting raakt gemeentelijke financiën

28 juni 2019

Begin juni presenteerde het college een sluitend financieel plaatje voor het lopende jaar. Ook de meerjarenbegroting was positief. Nu blijkt dat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk waardoor er een tekort ontstaat.

De gemeente Hoorn wordt zo gekort dat er in 2019 rekening gehouden moet worden met een tekort van bijna 1,2 miljoen euro. En ook de begroting voor de komende jaren is niet meer sluitend.

Plannen komende periode

Naar aanleiding van deze financiële tegenvaller adviseerde het college de gemeenteraad om vóór de behandeling van de Begroting 2020 in oktober nog even geen geld vrij te geven voor nieuwe plannen. In september komt de zogenaamde septembercirculaire van het Rijk. Hierin staat of het gemeentefonds aangevuld of juist gekort wordt. Afhankelijk daarvan kan bij de begrotingsbehandeling bekeken worden óf en voor welke plannen er geld is. De komende periode bereidt het college ook voorstellen voor om het meerjarenperspectief weer sluitend te krijgen. De raad stemde in met het nog niet vrijgeven van geld voor nieuwe plannen.

Financiën en watertoeristenbelasting

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 juni stelde de gemeenteraad de Jaarrekening 2018 (unaniem) en de Kadernota 2019 (met tegenstem HOP) vast. Hoorn sloot 2018 af met een plus van 2,3 miljoen euro. Ook vanuit de raad was er veel onbegrip over de korting vanuit het Rijk. Veel aandacht was er ook voor de rommelige invoering van de toeristenbelasting. Op aandringen van de fracties van D66, VVD, GroenLinks en Hoorn Lokaal zegde wethouder Van der Ven toe dat er in het derde kwartaal van 2019 een evaluatie volgt mét voorstellen om de bruine vloot (historische zeilschepen) te compenseren en zo Hoorn aantrekkelijker te maken voor deze charters.

Besluiten en moties

De raad nam drie moties aan:

Notitie over kostendekkendheid van tarieven

VVD diende samen met VOCHoorn, ChristenUnie, D66, CDA en Fractie Tonnaer een motie in om begin 2020 met een notitie te komen over het kostendekkend maken van leges. De motie kreeg ook steun van de PvdA, Hoorn Lokaal, De Realistische Partij en Fractie Danny Verdonk. De Hoornse Onafhankelijke Partij, GroenLinks en Sociaal Hoorn stemden tegen.

Chatten met de gemeente

VVD diende samen met D66, Fractie Tonnaer, De Realistische Partij, VOCHoorn, GroenLinks, Sociaal Hoorn en ChristenUnie een motie om uit te zoeken of het inrichting van een chatfunctie als communicatiemiddel tussen gemeente en bewoners de publieke dienstverlening kan bevorderen. Deze motie kreeg ook steun van CDA en Hoorn Lokaal. De Hoornse Onafhankelijke Partij, PvdA en Fractie Danny Verdonk stemden tegen.

Gemeentelijke ondernemersagenda

VVD diende samen met de Hoornse Onafhankelijke Partij, Fractie Tonnaer, VOCHoorn, Sociaal Hoorn, Hoorn Lokaal en ChristenUnie een motie in om samen met ondernemers een gemeentelijke ondernemersagenda op te stellen. GroenLinks en De Realistische Partij stemden tegen.