Uw gegevens geheim houden

2 november 2018

Wist u dat u de gemeente kunt vragen om aan bepaalde instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie personen te geven?
En als u wilt weten met wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn gedeeld, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen.

In de basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.

Automatisch

Uw gegevens worden vaak automatisch aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen gegeven, zoals pensioenfondsen. Zij krijgen automatisch wijzigingen in uw persoonsgegevens aangeleverd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instellingen wordt verstrekt. Zij hebben uw gegevens nodig voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Daarom kunt u niet voorkomen dat de gemeente uw gegevens aan deze partijen doorgeeft.
Bent u nieuwsgierig welke overheidsinstellingen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website Wie krijgt mijn gegevens.

Derden

In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden), vragen om persoonsgegevens uit de basisregistratie personen. Hiervoor kunt u wél om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het kan gaan om rechtspersonen, maatschappelijke instellingen of niet-commerciële instellingen (bijv. ouderenzorg, curator of advocaat). U kunt de gemeente vragen om aan deze instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie personen te geven. In sommige gevallen bepaalt de wet dat er toch gegevens moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld als een advocaat uw gegevens nodig heeft in verband met een gerechtelijke procedure. De gemeente zal dan een afweging moeten maken tussen uw (privacy)belang en het belang van de verstrekking.
Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan commerciële instellingen en particulieren.

Geheimhouding aanvragen

Voor het aanvragen van geheimhouding zijn er speciale formulieren. U kunt via de pagina Geheimhouding gegevens het formulier invullen met uw DigiD. U kunt ook op het stadhuis een formulier halen. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Overzicht

Wilt u weten wie in het afgelopen jaar uw gegevens uit de basisregistratie personen heeft gekregen. Dan kunt u een overzicht opvragen via de pagina Uw gegevens inzien of aanpassen.

Aanpassen van gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie personen juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw gegevens juist en actueel zijn of denkt u dat een gegeven gewijzigd moet worden? Ook dit is mogelijk via de pagina Uw gegevens inzien of aanpassen.