Bedrijventerrein Gildenweg

Bedrijventerrein Gildenweg ligt op de grens van de gemeenten Hoorn en Drechterland. Omwonenden ervaren al langere tijd overlast van de activiteiten en verkeer op en naar het bedrijventerrein. Daarom is een rapport gemaakt met vijf toekomstscenario’s

Keuze voor behoud en verminderen overlast

Op donderdag 29 september 2022 heeft de gemeenteraad besloten Scenario A (behoud bedrijventerrein, maar overlast verminderen) verder uit te werken. Daarbij komt het starten van een participatieproces met omwonenden en bedrijven. Ook is besloten om binnen de bestaande budgetten al de noodzakelijke maatregelen te nemen. Dit om overlast te verminderen en achterstallig onderhoud zoveel mogelijk op te heffen door de openbare ruimte op te knappen.

Voorbereidingsbesluit is niet meer nodig

Met de keuze voor scenario A is het voorbereidingsbesluit (dat behoorde bij scenario C, gehele transformatie bedrijventerrein) niet meer nodig. Daarmee is besloten het voorbereidingsbesluit in te trekken. Het voorbereidingsbesluit (planidentificatienummer is NL.IMRO.0405.VBGildenweg-va03) komt de dag na publicatie in het Gemeenteblad (7 oktober 2022) te vervallen. Tegen dit besluit staat geen bezwaar- en of beroep open.

1: Hoe heeft gemeenteraad Drechterland invloed op het plan?

Het onderzoek is afgestemd met het college van burgemeester en wethouders van Drechterland. Ook zijn zij over het onderzoek geïnformeerd. De gemeente Hoorn houdt de gemeente Drechterland op de hoogte en stemt waar nodig af. Veel bewoners zijn woonachtig in Drechterland en betrokken bij dit onderzoek en besluit. Daarnaast is een stukje bedrijventerrein nog steeds onderdeel van de gemeente Drechterland en daaruit ook betrokkene.

2: Er is een hennepplantage opgerold. Hoe is rekening gehouden met criminaliteit op een verouderd bedrijventerrein?

Daar is in dit onderzoek geen rekening mee gehouden, maar dit soort zaken speelt vaker op verouderde bedrijventerreinen. In transformatiescenario’s (B, C en met name D) is dit wel een aandachtspunt.

3: Door wie zijn de metingen uitgevoerd? 

De metingen zijn afkomstig van de Omgevingsdienst. Ecorys heeft geput uit reeds uitgevoerde metingen.

4: Zijn deze metingen ook s' nachts uitgevoerd? Of zijn deze van de tijd voordat Pyxis actief werd?

Ja, mogelijk een aantal metingen wel van voor de tijd van Pyxis, maar ook een aantal op het moment dat het bedrijf Pyxis hier gevestigd is en komen mede uit dit dossier vandaan.

5: Waarom zijn geen metingen gedaan met een verzegelde camera en dat gedurende twee weken meten? En niet alleen steekproefsgewijs door de Omgevingsdienst?

Metingen uitvoeren met een camera is een optie maar niet noodzakelijk. Er zijn meerdere metingen uitgevoerd.

6: Wij ervaren dag en nacht geluidsoverlast en sinds de plaatsing van de muur is dit verergerd. Is opnieuw meten mogelijk? Het laden en lossen is continue gaande. Aan het einde van de ‘shifts’ staan vrachtwagens te draaien, vooral in de zomer. Dat maakt veel lawaai.

Het onderdeel geluid geldt in beginsel op de gevel volgens de wetgeving en niet met betrekking tot openstaande ramen. Bedrijven moeten wel aan geluidsvoorschriften voldoen. Als u overlast ervaart kunt u hiervoor een melding doen (OD is met piket diensten dag en nacht bereikbaar). En daarna kan dan een meting worden gedaan. In het kader van een handhavingsverzoek moet dan een goede afweging worden gemaakt. Het bedrijf kan dan worden aangeschreven en moet de activiteit die strijdig is stoppen, gebeurt dat niet, dan kan een bedrijf een boete krijgen.

7: Het stationair draaien is volgens de maatwerkvoorschriften verboden. Recentelijk is vastgesteld dat dit maatwerk technisch niet na te komen is. Welk ander maatwerk komt hiervoor in de plaats?

De gemeente Drechterland heeft recent een besluit genomen waarin de maatwerkvoorschriften van Pyxis zijn geformuleerd. Meer informatie hierover is bij de gemeente Drechterland in te winnen.

8: Geluidsoverschrijdingen afdekken met maatwerken die niet haalbaar zijn is heel vreemd. Waarom is dit maatwerk ingesteld?

Het bedrijf Pyxis ligt hoofdzakelijk in Hoorn, maar de gemeente Drechterland is bevoegd gezag. Pyxis heeft aan de gemeente Drechterland gevraagd om nieuwe maatwerkvoorschriften en deze zijn in behandeling bij de gemeente Drechterland. Maatwerkvoorschriften zijn voorschriften waarbij reguliere voorschriften niet werken en dan wordt bekeken welke regels in het redelijke dan wel mogelijk zijn.

9: Peter Karsten mocht in het verleden niet 's nachts laden en lossen aan de voorkant, waarom mag Pyxis, dat veel groter is, dat wel?

Er wordt bij de beoordeling geen rekening gehouden met hetgeen eerder aan een ander bedrijf wel of niet is opgelegd. Er is een nieuwe afzonderlijke belangenafweging gemaakt, die dus los staat van het bedrijf dat hier voorheen gevestigd was.

10: Maar de geluidsnormen zijn toch niet veranderd?

Dat is juist, die zijn redelijk vergelijkbaar.

11: Peter Karsten heeft toentertijd aangeboden om een ontsluitingsweg vanaf Gildenweg naar de IJsselweg aan te leggen, waarom is de gemeente Hoorn hier niet in mee gegaan?

Dit wordt als een onwenselijke alternatieve route beschouwd.

12: Als al in maart 2019 op de Boekert de belasting boven de 5000 voertuigen is, waarom is daar niet op gehandhaafd?

De gemeente Drechterland is met een verkeersplan gekomen, waar ‘de knip’ en onderdeel van is. Dus de gemeente onderneemt hierin actie.

13: Wat gaat er gebeuren met de laaddocks van Pyxis die op de Gildenweg uitkomen. Wordt voor hen juridisch een uitzondering gemaakt? Mogen zij over 'de knip' rijden?

Dit is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is er in het rapport een voorstel opgenomen om het transportbedrijf Meilink te verplaatsen, zodat veel bewegingen van Pyxis niet meer over de openbare weg hoeven plaats te vinden.

14: Bij de alternatieve routes wordt is de Noorderdracht vergeten (langs De Eekhoorn).

Deze route ligt in het verlengde van optie C, ook deze route betreft een ongewenste alternatieve route.

15: Hoe verhouden deze plannen voor woningbouw zich met de ammoniakopslag bij Plukon?

Er is, wanneer Plukon in de toekomst binnen het gebied gevestigd blijft, een veiligheidscontour opgenomen. Het voorstel voor woningbouw valt buiten deze contour.

16: Bij scenario B (Pyxis naar andere locatie), zal dan 'de Knip' van Drechterland weer worden heroverwogen? Anders is het verkeer van Pyxis opgelost en komt alles naar de Zuiderdracht toe.

Dit is iets om te bespreken met de gemeente Drechterland, met name de locatie van ‘de knip’.

17: Is er ook nagedacht over het verkeer wat erbij komt van de nieuwe wijken bij Molenzicht? Dat verkeer gaat niet allemaal over de strip omdat het daar al vol is. Levert sluipverkeer over Noorder en Zuiderdracht op.

Nee, hiermee is in dit rapport geen rekening mee gehouden.

18: Is een onderdeel bij het vaststellen van het voorbereidingsbesluit ook de getoonde financiële consequenties geweest? Zo ja, betekent dit dat er bij de gemeente Hoorn en Drechterland politieke draagvlak is voor deze grote investeringen? Of moet dit nog naar voren komen in de meningvormende raadsvergadering die binnenkort gaat plaatsvinden?

Het voorbereidingsbesluit is indertijd genomen om mogelijke ontwikkelingen in strijd met de toekomstige ontwikkeling van dit gebied te kunnen aanhouden. Pas uit de meningsvormende bespreking in de Algemene raadscommissie en het besluit van de gemeenteraad zal blijken waarvoor draagvlak is en welke financiële middelen beschikbaar gesteld kunnen worden.

19: Wat wordt er bedoeld met bij betrekken Blokkers bij 1 van de genoemde scenario’s, betekent dat verhuizen?

Dat betekent dat het terrein mogelijk geheel of deels wordt betrokken bij de ontwikkeling van het gebied en een betere businesscase kan opleveren.

20: Is de meningvormende commissievergadering digitaal te volgen of is deze besloten?

Vanwege de situatie rond corona is het nog niet zeker of de raads(commissie) in januari weer fysiek vergadert. Maar de vergadering is in elk geval openbaar en live te volgen via de livestream op www.hoorn.nl/raad. U kunt de commissie- en raadsvergaderingen hier ook terugkijken.

21: Het verkeersplan van gemeente Drechterland gaat geen winst opleveren vanwege het voorgenomen besluit voor uitbreiding van Pyxis. Dit is aangegeven in het interview, waarom is dit niet meegenomen in dit rapport?

Het verkeersbesluit kan volgens Ecorys wel een positief resultaat opleveren en zal ook nog gemonitord worden door beide gemeenten.

Er zijn ook vragen gesteld over de financiële situatie rond de vijf toekomstscenario’s. Informatie over de financiële gegevens vindt u in het rapport Toekomstscenario's Gildenweg. Daarnaast zijn er ideeën van betrokkenen opgenoemd tijdens de toelichting van het rapport. Bijvoorbeeld over de aanleg van een een tunnel. Deze ideeën moeten door de betrokkenen zelf worden doorgegeven via gildenweg@hoorn.nl

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.