WOZ-Waarde

De WOZ-waarde is de geschatte waarde van uw woning of bedrijfspand met waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-waarde staat op de aanslag gemeentelijke belastingen en het taxatieverslag. Dit is in te zien via de belastingbalie. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor het bepalen van de onroerendezaakbelasting (OZB).

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt onder meer gekeken naar:

 • ver­koop­prijs van ver­ge­lijk­ba­re wo­nin­gen of bedrijfspanden in uw buurt
 • op­per­vlak­te van de wo­ning
 • bij­ge­bou­wen en grondoppervlakte
 • type wo­ning
 • buurt
 • on­der­houd en kwa­li­teit van de wo­ning
 • bouw­jaar

Bezwaar maken via gemeente

Heeft u contact gehad met de gemeente en is het verstandig om bezwaar te maken? Dit kan online via de belastingbalie met DigiD. Bezwaar maken bij de gemeente is gratis en u bent het snelst geholpen. 

Maak geen bezwaar via een bedrijf

Er zijn bedrijven die melden dat zij gratis bezwaar voor u kunnen maken. Maar dat is niet waar! Als een bezwaarschrift wordt toegekend, heeft zo'n bedrijf recht op een wettelijke kostenvergoeding. 

Nog geen WOZ-waarde ontvangen?

Het kan voorkomen dat de WOZ-waarde niet op uw aanslag staat. Dit komt dan omdat de waarde nog niet definitief is bepaald. U ontvangt de aanslag waarschijnlijk eind mei of eind september. 

Video met uitleg over woz-waarde

U kunt zelf de WOZ-waarde controleren. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Vraagprijzen in uw omgeving bekijken (de WOZ-waardepeildatum ligt altijd een jaar eerder).
 2. Gratis online onderzoek via het WOZ-waardeloket. Een vergelijking kunt u maken op basis van de ligging, bouwjaar en het woonoppervlak. 
 3. Het WOZ-taxatieverslag bekijken via de belastingbalie.
 4. Verkoopprijzen opvragen bij het Kadaster. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Het taxatieverslag geeft uitleg over de WOZ-waarde. Een taxatieverslag bestaat meestal uit één bladzijde met de voor de WOZ-taxatie gebruikte gegevens. Een taxatieverslag is geen taxatierapport zoals een makelaar die maakt.

Taxatieverslag bekijken

Via de belastingbalie kan het taxatieverslag online worden ingezien door degene op wiens naam de gemeentelijke aanslag/beschikking staat. Het taxatieverslag kan ook bij de gemeente worden opgevraagd via het contactformulier.

Wat staat er op het taxatieverslag?

Op het taxatieverslag staan onder andere de volgende gegevens:

 • Het adres
 • De WOZ-waarde
 • Het bouwjaar
 • De kaveloppervlakte
 • De gebruiksoppervlakte
 • Verkoopcijfers van de vergelijkbare woningen
 • WOZ-waarden van de vergelijkbare woningen

Taxatieverslag voor derden opvragen

Aan derden wordt het taxatieverslag alleen verstrekt als de gemeente een getekende machtiging heeft ontvangen.

Bij de waardebepaling wordt gekeken naar onder meer de verschillen in oppervlakte, bijgebouwen, grondoppervlakte en onderhoudstoestand. Hierdoor kan een verschil ontstaan met een naastgelegen woning. 

Vergelijkbare woningen

De waarde van uw woning is niet alleen gebaseerd op de in het taxatieverslag genoemde vergelijkbare woningen. Alle beschikbare verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de gemeente Hoorn zijn bij de waardebepaling meegenomen.

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

 De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de volgende belastingen:

 • de inkomstenbelasting
 • onroerendezaakbelasting 
 • waterschapsbelasting 
 • de vermogensrendementsheffing
 • erfbelasting

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen.

U kunt vanaf 1 maart 2024 belastingaangifte doen over 2023. Gebruik hiervoor de WOZ-waarde van 2023.

Als u een taxatierapport heeft laten opmaken door een makelaar, dan kunt u dit taxatierapport meesturen met uw bezwaarschrift. Dit taxatierapport wordt dan meegenomen bij de inhoudelijke beoordeling van uw bezwaar.

De WOZ-waarde  wordt bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze verkoopcijfers kunt u zien op het taxatieverslag. De nieuwe WOZ-waarde staat los van de vorige WOZ-waarde. Onderlinge stijgingen tussen woningen en/of bedrijfspanden en gemiddelde stijgingscijfers op zowel landelijk-regionaal- als stedelijk niveau zijn daardoor niet van invloed.

Achterstallig onderhoud van uw woning, geen duurzaamheidsmaatregelen, of de verouderde inrichting van uw huis kunnen voor een lagere WOZ-waarde zorgen dan vergelijkbare woningen. Denk hierbij aan:

 • geen vloer- of muurisolatie
 • geen dubbelglas
 • achterstallig schilderwerk buiten
 • funderingsproblemen
 • slechte kozijnen
 • een verouderde keuken of badkamer

Vindt u dat uw woning minder waard is ten opzichte van vergelijkbare woningen en komt dat door één van bovenstaande punten? Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de WOZ-waarde minder is dan een vergelijkbare woning. Wel moet dit blijken uit verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. U kunt bezwaar indienen via de belastingbalie. Hier kunt u aangeven waarom us huis op het gebied van duurzaamheid, onderhoud, of inrichting minder waard is dan gemiddeld.  Wij vragen u foto’s mee te sturen. Uw bezwaarschrift kan dan sneller worden afgehandeld.

Wat u betaald heeft voor uw woning, heeft invloed op de WOZ-waarde. Toch kan u de verkoopwaarde van uw woning niet altijd als uitgangspunt voor de WOZ-waarde nemen. Bijvoorbeeld: u was huurder en u hebt uw woning gekocht van een woningbouwvereniging. U heeft er dan minder voor betaald dan wat de woning op de vrije markt zou opleveren.

Staat er een schuur, dakkapel of garage in het taxatieverslag, maar is dit vanwege een verbouwing of sloop niet meer aanwezig? Geef dit dan telefonisch aan de gemeente door via 0229 25 22 00. De gemeente past dit dan aan in de administratie. Heeft de aanpassing invloed op de WOZ-waarde? Dan past de gemeente dit ook aan. 

Oppervlakte van een woning, schuur, dakkapel of garage klopt niet. 

Staat er in uw taxatieverslag een onjuiste oppervlakte? Dan kan dat van invloed zijn op de WOZ-waarde. U kunt eenvoudig bezwaar maken via de belastingbalie. Dit kan alleen binnen de de bezwaartermijn van zes weken. Geef bij uw bezwaar aan bij welk onderdeel een verkeerde oppervlakte geregistreerd staat. Zijn de zes weken voorbij? Dan kunt u de melding plaatsten via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Bij  "Terugmelding" kunt u lezen hoe u deze fout kan melden.

Kadastrale oppervlakte

De kadastrale gegevens, zoals de perceeloppervlakte en het kadastrale nummer, worden geregistreerd in het Kadaster. Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met het kadaster.

 Voor woningen in aanbouw zijn de volgende zaken van belang:

 • Het voortgangspercentage bouw op de toestandspeildatum:
 • Hoever is de bouw van de woning aan het begin van het kalenderjaar
 • Het prijspeil van de grondwaarde en de bouwkosten:
 • Wat is het waardeniveau op de waardepeildatum.

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Maar als u in het jaar na de waardepeildatum uw woning heeft verbouwd (of uw woning nieuw gebouwd is), kijken wij naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is 1 januari van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Voorbeeld:
Als de bouw van de woning start op 1 februari 2024, wordt de waarde van deze woning voor belastingjaar 2024 bepaald naar de toestand waarin de woning zich bevindt op 1 januari 2025. De waarde wordt gebaseerd op verkoopcijfers gerealiseerd op of rond de waardepeildatum 1 januari 2024.

Zodra de woning is opgeleverd als nieuwbouwwoning wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van de marktwaarde zoals een bestaande woning.

Als de op het taxatieverslag vermelde referentiewoningen goed vergelijkbaar zijn met uw woning, dan heeft het foutieve bouwjaar geen invloed op de WOZ-waarde. Via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunt u een melding plaatsen om het bouwjaar aan te laten passen. Bij  "Terugmelding" kunt u lezen hoe u deze fout kan melden.

Wel gevolgen WOZ-waarde

Als de op het taxatieverslag vermelde referentiewoningen vanwege het bouwjaar niet goed vergelijkbaar zijn met uw woning, dan kan het foutieve bouwjaar invloed hebben op de WOZ-waarde. U kunt dan bezwaar maken via de belastingbalie

Huurders krijgen een beschikking omdat de WOZ-waarde voor 25% meetelt in de maximale huur bij sociale woningbouw.

De Waarderingskamer houdt toezicht op de manier waarop de gemeente de waarde bepaalt. Dit is een onafhankelijke organisatie. De Waarderingskamer geeft akkoord als de herwaardering goed door de gemeente is uitgevoerd. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.