College van B & W

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders. Het college is belast met de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. De burgemeester en wethouders hebben een eigen takenpakket (portefeuille). De wethouders kunnen niet in hun eentje besluiten nemen. Het college doet dat gezamenlijk en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Portefeuilleverdeling college

Collegelid Gaat over deze onderwerpen Contactgegevens
Burgemeester Jan Nieuwenburg (PvdA)

Openbare orde en (integrale) veiligheid, Handhaving, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Inkoop en aanbesteding, Onderzoek en statistiek, Juridische zaken en bestuurszaken, Communicatie, Verkiezingen, Democratiseringsagenda

j.nieuwenburg@hoorn.nl

Telefoon secretariaat:
(0229) 252214

Wethouder Nel Douw - van Dam (TLS)

Volksgezondheid, Jeugdzorg (inclusief aanpalende WMO/AWBZ-zorg), Maatschappelijke opvang (inclusief verslavingszorg), Huiselijk geweld, Antidiscriminatiebeleid en diversiteit, Coördinatie en afstemming transities, Grondzaken, Jeugd, alcohol en drugs, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

n.douw@hoorn.nl

Telefoon secretariaat:
(0229) 252208

Wethouder Ben Tap (D66)

Economische zaken, Toerisme, Evenementen en stadspromotie, Havenbeleid en Water, Dijkversterking en stadsstrand, Sport en recreatie, Ruimtelijke ontwikkeling, Vastgoed, Inkomensondersteuning en werkgelegenheid

b.tap@hoorn.nl

Telefoon secretariaat:
(0229) 252211

Wethouder Theo van Eijk (CDA)

Leefbaarheid (stadsbeheer, Sociale veiligheid, wijkzaken en spelen), Welzijn (inclusief vrijwilligerswerk), WMO/Awbz-zorg en ouderenbeleid, Wonen en stadsvernieuwing, Wijkvisie Grote Waal en Sterflats, Facilitaire zaken, Ontwikkeling Bangert en Oosterpolder, Financiën

t.van.eijk@hoorn.nl

Telefoon secretariaat:
(0229) 252208

Wethouder Samir Bashara (GroenLinks)

Duurzaamheid, Milieu & afvalzorg, Onderwijs & ontwikkeling, Strategische infrastructuur, Poort van Hoorn, Verkeer, vervoer & parkeren, Kunst, cultuur, erfgoed & Monumenten, Personeel & organisatie

s.bashara@hoorn.nl

Telefoon secretariaat:
(0229) 252211

Gemeentesecretaris Frans Mencke

De gemeentesecretaris is het hoofd van de organisatie gemeente Hoorn en de secretaris van het college en de burgemeester als bestuursorganen. Hij is eindverantwoordelijk voor de advisering aan deze bestuursorganen, de uitvoering van de genomen besluiten en een efficiënte en effectieve werkwijze van de medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.

f.mencke@hoorn.nl  

Telefoon secretariaat:
(0229) 252209