IKEC en woningbouw op oude hockeyvelden

Op de locatie van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9 komt een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). Daarnaast wordt er met Intermaris gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure huurwoningen. Op dit moment gaat de gemeente uit van 4 appartementencomplexen, geplaatst in het groen. Naast de appartementencomplexen komen parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. 

Uitgangspunten voor omgevingsvergunning en bestemmingsplan 

Naar aanleiding van het raadsbesluit en een inloopavond over de plannen, is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Deze nota is op 9 juni van dit jaar besproken in de raadscommissie. Er zijn toen verschillende suggesties gedaan door raadsleden en omwonenden. Een aantal van die aanpassingen is in de nota doorgevoerd door het college.

Bouwhoogtes omgedraaid in aangepaste Nota van Uitgangspunten

In de nieuwe Nota van Uitgangspunten zijn de bouwhoogtes van de twee gebouwen met huurwoningen omgedraaid. Dit om de privacy en de hoeveelheid zonlicht voor de bewoners van de Saffier te verbeteren. Ook zijn in de nota manieren opgenomen waarop de parkeerterreinen van het IKEC ook voor groen en spelen kunnen worden ingericht. Daarnaast is er een duidelijkere omschrijving van het aantal bomen per woning toegevoegd. Dit inclusief het behoud van het bestaande aantal bomen.

Verkeer

Omwonenden en andere betrokkenen maken zich zorgen om het verkeer rondom de Nieuwe Steen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de omliggende verkeerstructuur de toename van verkeer door het plan goed kan verwerken. Alleen dient voor 2030 een opstelstrook nabij het kruispunt Zwaagmergouw-Blokmergouw te worden verlengd. Met deze aanpassingen heeft het college de Nota van Uitgangpunten op 26 juli 2022 vastgesteld.

Onderzoek ondergrondse parkeergarage

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Zo zou er meer ruimte voor groen ontstaan en zou er meer ruimte zijn om te schuiven met de woongebouwen. Mogelijk betekent dit dat één van de woontorens met zes bouwlagen nog verder van de woningen aan de Saffier geplaatst kan worden. De resultaten van dit onderzoek worden in september of oktober aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het inrichtingsplan van de bebouwing van de oude hockeyvelden. Met rechts onderin het IKEC en bovenin 4 woongebouwen met 140 huurwoningen. In het concept staan 4 woongebouwen ingetekend van 8,6 en 5 bouwlagen. Dit met de hoogtes van 25, 19 en 16 meter.

Het bouwplan voor het IKEC wordt eerst verder afgerond. Ook wordt op korte termijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Vervolgens wordt er voor het hele gebied een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Ontwerpbestemmingsplan eind 2022

De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan eind 2022 wordt besproken met de raad. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook wordt een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom de woningen. De ideeën voor dit ontwerp worden na de zomer besproken met omwonenden en andere geïnteresseerden.  Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via ikec@hoorn.nl.

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie in het speciaal basisonderwijs. Dit voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Hier kunnen kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding krijgen die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.