Hoornse Hoogte, visie op stedelijke groei en hoogbouw

De gemeente heeft in overleg met de stad de visie ‘Hoornse Hoogte’ opgesteld. Dit is een visie op stedelijke groei en hoogbouw in Hoorn. De aangepaste visie is op 16 november 2021 besproken in de algemene raadscommissie en op 8 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Video over de visie

Bekijk de video over de visie Hoornse Hoogte.

 

Waarom deze visie? 

Met deze visie wil de gemeente Hoorn richting geven aan de groei van de stad. In eerdere besluiten (Meer Stad Worden, Woonvisie) heeft de gemeenteraad al besloten om meer woningen en arbeidsplaatsen binnen de bestaande stad te willen stimuleren. Deze visie geeft aan wat dat concreet betekent voor de bouwopgave: Waar (op welke plekken in de stad), wat (met welke bebouwing en openbare ruimte) en hoe zijn we erover in gesprek (besluitvormingsproces).

Doel van de visie 

In de visie is de inbreng van zoveel mogelijk inwoners en ondernemers meegewogen. Deze inbreng is opgehaald tijdens gespreksavonden, via enquêtes en op scholen. Er is veel behoefte aan woningen, maar bouwen in de stad moet wel passen bij de omgeving. Hoorn is een unieke stad en dat wil iedereen graag zo houden.

Over welke plekken gaat de visie?

In de concept visie maken we onderscheid tussen vier verschillende gebieden.

 1. Binnenstad en langs de oude dorpslinten
  De bestaande historische sfeer wordt behouden. Hier wordt geen hoogbouw toegestaan en wordt alleen passend in deze sfeer gebouwd.
 2. Provincialeweg en stations: gemengd stedelijk
  In deze gebieden is ruimte voor een meer stedelijk gebied, waar in gebouwen tot 6 bouwlagen hoog gewoond en gewerkt kan worden. Accenten tot 8 lagen worden toegestaan.
 3. Wijken rond binnenstad en stationsgebied: klein stedelijk
  Bij veranderingen, bijvoorbeeld als een of meer panden vernieuwd moeten worden, kunnen deze gebieden iets dichter bebouwd worden, met een menging van gezinswoningen en appartementen tot 5 lagen in een vriendelijke woonsfeer. Accenten tot 8 lagen kunnen eventueel worden toegestaan.
 4. Groene woonbuurt
  In deze gebieden komt bij wijkwinkelcentra of aan doorgaande ontsluitingswegen hogere bebouwing voor. Als in dit gebied in een hogere dichtheid gebouwd wordt, zal dat altijd onder de voorwaarde zijn, dat dit in een ruime groene setting gebeurt.

Wat verandert in de stedelijke gebieden?

De groei van de stad vangen we zoveel mogelijk op in intensiveringsgebieden. Plekken in de stad waar, bijvoorbeeld door het vertrek van bedrijven, of in combinatie met bedrijven, ruimte ontstaat in de stad voor wonen, werken en voorzieningen. De Poort van Hoorn is hiervan een goed voorbeeld. Om te zorgen dat de groei daadwerkelijk leidt tot de gewenste relaxte stedelijkheid, passend bij de sfeer van Hoorn stellen we daaraan eisen over dichtheid, variatie, aansluiting op de bestaande stad en groen.

Mag er ook hoger dan 8 lagen worden gebouwd?

Hoogbouw boven 8 lagen roept steeds veel discussie op. Daarom kiest het college ervoor om een zeer selectief aantal plekken aan te wijzen waar hogere bebouwing denkbaar is. Als een initiatiefnemer een voorstel voor hoogbouw doet, moet hij dat verantwoorden met een stedenbouwkundig plan met Hoogbouw Effect Rapportage. In dat plan moet de initiatiefnemer bewijzen dat het initiatief voldoet aan de voorwaarden. De Hoogbouw Effect Rapportage wordt gebruikt voor een uitgebreid participatietraject, waarin ruimte moet zijn voor een serieuze inbreng van belanghebbenden, zoals omwonenden.

Volledige versie van de visie

Op de website van de gemeenteraad kunt u de visie Hoornse Hoogte teruglezen. Daarnaast staat hier het participatieverslag en de nota van beantwoording, waarin de reacties van inwoners, ondernemers en organisaties op de concept visie staan, aangevuld met de reactie vanuit de gemeente. Ook kunt u hier de commissievergadering terugkijken.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.