Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning. 

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 43.574.
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen (bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden. Bij een echtscheiding heeft u een ouderschapsplan nodig. Meer informatie over dit plan vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Aanvragen

Het aanvragen van urgentie kan alleen via onderstaande knop. Een aanvraag kost € 53,70.

Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Vergaderdata Urgentie Commissie

De commissie komt eens per 3 weken bij elkaar om aanvragen te behandelen. Hieronder vindt u de vergaderingen voor 

Vergaderdatum

Inleverdatum

18 mei

8 mei 

8 juni

29 mei

29 juni

19 juni 

20 juli

10 juli

10 augustus

31 juli

21 september

11 september

28 september (extra vergadering vanwege vakantie)

11 september 

12 oktober

2 oktober

2 november

23 oktober

23 november

13 november

14 december

4 december

Bezwaar maken

Als u geen urgentie heeft gekregen en het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij BCU. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken bij afwijzing urgentie.

Vraag en antwoord

Niets. De verhuurder gaat u binnen 8 maanden één passende woning toewijzen. Mocht er binnen 8 maanden geen passende woning aanwezig zijn, wordt deze termijn met 4 maanden verlengd.

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

Nee, u krijgt geen geld terug.

Meer informatie over de urgentieverordening vindt u op de website van de Rijksoverheid

Nee, dat kan niet. U kunt alleen urgentie aanvragen via de website van de gemeente.