Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning. 

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 42.436 (prijspeil 2019).
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen (bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Aanvragen

De aanvraag kost € 52,96 (prijspeil 2019).

Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

Als u urgentie krijgt dan wordt er 5 jaar bij uw inschrijftijd opgeteld. Uw uiteindelijke inschrijftijd wordt nooit meer dan 6 jaar. Deze verhoging geldt voor 4 maanden. In deze 4 maanden bent u verplicht om elke 2 weken op passende woningen te reageren. Na deze 4 maanden heeft de woningcorporatie de plicht om een woning toe te wijzen.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Yvonne Roos-Bakker, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Vergaderdata Urgentie Commissie

De commissie komt eens per 3 weken bij elkaar om aanvragen te behandelen.

Onderstaand de vergaderdata voor 2019

Vergaderdatum

Inleverdatum

14 januari

4 januari

4 februari

25 januari

4 maart

22 februari

25 maart

15 maart

15 april

5 april

13 mei

3 mei

3 juni

24 mei

1juli

14 juni

15 juli

5 juli

26 augustus

16 augustus

16 september

6 september

7 oktober

27 september

4 november

25 oktober

25 november

15 november

16 december

6 december

Bezwaar maken

Als u geen urgentie heeft gekregen en het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij Rehab. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar bij Rehab.

Vraag en antwoord

1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U moet in de eerste 4 maanden elke 14 dagen op minimaal 3 passende woningen reageren. Doet u dit niet dan vervalt de urgentie automatisch.

2. Mag ik een woning weigeren?

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.

5. Ik sta 6 jaar of langer ingeschreven als woningzoekende. Kan ik nog urgentie aanvragen?

Ja, maar u krijgt er geen inschrijfjaren bij.