Waterplanten

De gemeente probeert door het maaien van waterplanten de overlast van waterplanten te beperken. Het is alleen niet toegestaan om overal te maaien. Dit komt onder meer omdat het Markermeer en IJmeer natuurgebieden zijn. 

Varen rond Hoorn

Aan de westzijde van het Markermeer, aan de rand van het Hoornsche Hop, liggen de boeien Sport-G en Sport-H. Tussen deze twee tonnen bevindt zich een betonningslijn. Blijf hier oost van varen. Houd vervolgens de geulen naar de havens aan. Vanaf de Sport-G ton is Hoorn goed bereikbaar. Hoe groter de waterdiepte, hoe minder kans op fonteinkruid.

Wat moet ik doen bij overlast van waterplanten?

  • Blijf niet dezelfde koers houden, maar zoek dieper water op.
  • Doorvaren met waterplanten rond de schroef(as) kan motorschade tot gevolg hebben. Verwijder daarom de planten en vaar dan pas verder. Het is handig om altijd een duikbril bij je te hebben als u vaart.
  • Het aanschaffen van een zogenaamde rope- of linecutter is ook een mogelijkheid. 
  • Als u drijvend fonteinkruid aantreft in de haven, leg het dan op te steiger om te drogen. Het droogt snel op en is daardoor makkelijker weg te gooien.

Hoe weet ik wanneer er is gemaaid?

Waterrecreanten en -sporters kunnen gebruikmaken van de gratis webapp Waterplanten.nu. Deze webapp geeft aan waar de waterplanten (met name fonteinkruid) gemaaid zijn in het gebied onder de Houtribdijk tot aan het Ketelmeer. De gemaaide gebieden worden dagelijks geactualiseerd. De havenmeester is ook op de hoogte waar en wanneer er is gemaaid. U kunt contact opnemen met de havenmeester via 0229 21 40 12 of 06 54 20 28 28. 

1. Welke waterplant veroorzaakt overlast voor scheepsvaart?

Fonteinkruid. 

2. Waarom mogen niet alle waterplanten weggehaald worden?

Het gehele Markermeer en IJmeer vallen onder Natura2000. Dit is een Europees netwerk van natuurgebieden. Binnen het Markermeer en IJmeer zijn er twee gebieden met verhoogde natuurwaarden;

  • De Gouwzee ten zuiden van de lijn Hemmeland-Marken;

  • Gebied tussen Muiden-Muiderberg, afgebakend door de eilanden De Drost, Warenar en ’t Hooft. 

In deze gebieden wordt met uitzondering van de vaargeul niet gemaaid. In de rest van het Markermeer en IJmeer mogen we de waterplanten wel maaien, maar onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld in een vergunning die door de provincie wordt afgegeven.

De vergunning is verleend per 1 juli. Er mag een oppervlakte van 700 hectare gemaaid worden, ongeacht de dichtheid van de waterplanten. Deze hoeveelheid wijzigt per jaar. Het fonteinkruid mag op 60 centimeter boven de bodem afgeknipt en afgevoerd worden. In principe mag er één keer per gebied gemaaid worden. In goed overleg met de vergunningverlener mag er op sommige plekken een tweede keer worden gemaaid, zoals in vaargeulen. Mits bij elkaar opgeteld de vergunde 700 hectare niet wordt overschreden. 

3. Hoe wordt bepaald waar wel en waar niet wordt gemaaid?

Dit gebeurt aan de hand van maaikaarten. Deze worden aan de hand van onderstaande punten vastgesteld:

  1. Meldingen die zijn gedaan door watersporters, verzameld door havenmeesters en bestuursleden van verenigingen;

  2. Een jaarlijkse luchtopname van 3000 hectare bij aanvang van het maaiseizoen;

  3. Eigen waarnemingen.

De Stichting Maaien inventariseert de meldingen, net als maaiverzoeken voor bijvoorbeeld wedstrijdvelden.

4. Wat gebeurt er met het gemaaide fonteinkruid?

Het maaisel wordt gebruikt voor bemesting. Ook zijn er proeven gedaan voor toepassingen in plastics en voor de medicijnindustrie. 

5. Wie betaalt het maaien?

De gemeente Hoorn coördineert het maaien. De samenwerkende gemeenten, provincie Noord-Holland en Flevoland hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld. De Stichting Maaien, HISWA en het Watersportverbond dragen in natura bij.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.