Asbest verwijderen (bedrijven)

Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd een sloopmelding doen. Soms heeft u ook een vergunning nodig. Voor bedrijven bestaan er een paar uitzonderingen.

Vergunningcheck

Met de vergunningcheck op het Omgevingsloket kunt u zien of u een omgevingsvergunning voor sloop nodig heeft.

Sloopvergunning

Vaak is melding doen voldoende. In de onderstaande situaties heeft u een vergunning nodig:

 • Als u gaat slopen aan een gemeentelijk, provinciaal, of rijksmonument.
 • Als u gaat slopen aan een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Voorwaarden

Uitzonderingen

Bedrijven hoeven geen sloopmelding te doen voor het verwijderen van:

 • asbesthoudende beglazingskit dat verwerkt is in de constructie van kassen
 • asbesthoudende rem- en frictiematerialen
 • asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren, en
 • asbesthoudende pakkingen uit procesinstallaties en verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW

Kosten

Een sloopmelding maken is gratis.

Vaak zijn er meerdere vergunningen nodig. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn daarom afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft. Meer informatie vindt u in de legesverordening. Maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Aanvragen

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kunt u een sloopvergunning aanvragen of een sloopmelding doen.

Start sloop doorgeven

Daarnaast moet u 2 dagen voordat u met de sloop begint, de gemeente per e-mail op de hoogte brengen. Uiterlijk 1 werkdag na het eind van de sloop, meldt u de werkzaamheden weer af.

Starten met slopen met een vergunning

Als u een omgevingsvergunning voor sloop moet aanvragen, mag u pas beginnen met slopen:

 • als u de omgevingsvergunning heeft ontvangen 
 • als de bezwaartermijn van 6 weken is verlopen 
 • als er geen bezwaarschrift is ingediend

De gemeente moet uw aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken afhandelen. Deze afhandelingstermijn mag maximaal een keer verlengd worden met 6 weken.

Starten met slopen bij een melding

U mag beginnen met slopen als u binnen 4 weken geen tegenbericht van de gemeente ontvangt.

In sommige situaties is de indieningstermijn 5 werkdagen. Namelijk als de woning leegstaat en wacht op een nieuwe huurder. Dat geldt alleen als de normale termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt. Of als er een noodzaak is om te slopen, zoals bij instortingsgevaar.

Vraag en antwoord

1. Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen?

De meeste asbest moet u door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen. Bedrijven mogen zelf asbest verwijderen als het gaat om:

 • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen
 • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen
 • rem- en frictiematerialen
 • pakkingen uit verbrandingsmotoren
 • pakkingen uit procesinstallaties en verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW
  De uitvoering van de werkzaamheden moet gebeuren volgens de eisen in de Arbowet- en regelgeving.

2. Ik verander mijn sloopwerkzaamheden tijdens de uitvoer. Heeft dat gevolgen?

Ja. Als u iets verandert aan uw plan moet u opnieuw een vergunning aanvragen of melding doen. Verwijs bij deze aanvraag naar uw eerste vergunningaanvraag of melding. De gemeente bekijkt dan de verschillen.

3. Wat doe ik als ik veel wil veranderen aan mijn voorgenomen werkzaamheden?

Neem dan contact op met de gemeente voor advies over de procedure die u moet volgen.