Groenvisie

Hoorn heeft veel parken, plantsoenen en bomen. Ook sloten, oevers en dieren maken deel uit van onze groene stad. Dit groen is van ons allemaal. Daarom kunnen nu alle inwoners meedenken over het groen.

Inwoners denken mee over hun groen

Inwoners, gemeenteraad en college van Hoorn werken samen aan een Groenvisie voor Hoorn. In de Groenvisie maken we keuzes voor het beheer en onderhoud, maar ook over inrichting en gebruik van het groen. Ruim 1800 inwoners van de gemeente dachten in oktober 2018 op straat en online mee over hun openbaar groen door een enquête in te vullen. Verder is er met maatschappelijke organisaties gesproken die ook actief zijn in het groen.

Resultaten enquête oktober 2018

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de enquête:

  • Een ruime meerderheid van de inwoners van Hoorn is tevreden over de hoeveelheid groen in de buurt. Een kwart van de inwoners is niet tevreden.   
  • Het onderhoud van het groen is een punt van aandacht. Iets meer dan de helft van de inwoners is niet tevreden over het onderhoud van het groen. Een derde is wel tevreden.
  • Inwoners vinden groen vooral waardevol om van de natuur te genieten. Maar ook sporten, spelen en recreëren zijn belangrijk. Ontmoeten is een andere belangrijke functie.
  • Bij de inrichting van groen is het tegengaan van klimaatverandering een belangrijke factor. Ook vinden inwoners dat groen plek moet bieden aan vlinders, bijen en insecten en dat de biodiversiteit groter mag. Groen geeft structuur aan de stad en daar hechten inwoners waarde aan, denk aan parken, bomenlanen en monumentale bomen. Het houdt oude landschappen en historische structuren levend.
  • In het onderhoud ligt de prioriteit bij schoon zonder zwerfvuil of hondenpoep. Maar ook verzorgde planten, struiken en gras zijn belangrijk, net als het tijdig snoeien van de bomen. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer natuurlijker groen.
  • Inwoners vinden bomen belangrijk. Er zijn veel opmerkingen binnengekomen over de overlast van bomen. Over de aanpak daarvan en oplossingen verschillen de meningen.

Wat verder naar voren kwam

Veel inwoners gaven via de open vraag, formulieren en Facebook extra suggesties of tips. Deze informatie gebruiken we ook bij het opstellen van de visie voor de langere termijn. Ook hebben inwoners zaken aangedragen die snel opgepakt kunnen worden. Per wijk kijken we wat we deze winter kunnen aanpakken.

Er is ook sprake van bijvangst. Deze informatie is niet direct voor de groenvisie van belang, maar wel voor andere terreinen en projecten. Denk aan verzoeken om een bankje te verplaatsen, meer prullenbakken, maar ook betere bewegwijzering in parkeergarages. Medewerkers van de gemeente gaan kijken wat op korte termijn mogelijk is. De haalbaarheid hangt ook af van geld, samenwerking en mogelijkheden. 

Thema's groenmiddag

Biodiversiteit

Groen is belangrijk voor de biodiversiteit. Inwoners vinden het belangrijk dat er een grote verscheidenheid is aan planten en kruiden die bijen en insecten aantrekken, maar ook ruimte biedt voor dieren en natuur. Wat is daarvoor nodig in Hoorn? Waar gaat het goed en welke kansen zien we in Hoorn?

Klimaat en duurzaamheid

Groen draagt bij aan duurzaamheid en heeft een positieve invloed op het klimaat in de stad. Denk hierbij aan het afvangen van fijnstof, het verminderen van hittestress, de opname van water en het leveren van zuurstof. Groen is belangrijk om deze gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en ondersteunt de waterhuishouding. Hoe kunnen openbaar en privé groen (tuinen) hieraan bijdragen?

Recreatie, functies & honden

Groen is belangrijk om te spelen en sporten, te wandelen, de hond uit te laten en samen buiten te zijn. Waar moeten speelplekken en bankjes aan voldoen? Hoeveel ruimte moet er zijn voor sporters? Maar ook voor honden? Wat kunnen we doen om iedereen zo goed mogelijk gebruik te kunnen laten maken van het groen? Welke mogelijkheden zijn er om parken en groen met elkaar te verbinden zodat je lange wandelingen kunt maken? We de randvoorwaarden voor een prettig gebruik van groen voor verschillend gebruik.

Bomen

Bomen zijn van groot belang voor de stad. Ze bieden schaduw, vangen fijnstof af, zijn een woonplaats voor dieren, ze dragen bij aan de waterhuishouding en ze geven de stad vorm. Veel inwoners vinden dat het aantal bomen gehandhaafd moet worden. Maar wat als een boom overlast veroorzaakt voor omwonenden? Hier is grote verdeeldheid over. Hoe zorgen we voor de juiste boom op de juiste plek? Is het mogelijk om grotere bomen aan te planten? Ook wordt verkend hoe de bomen waardevoller voor de stad kunnen worden.

Groenadoptie en participatie

Groen verbindt vrijwilligers. Bewoners kunnen actief meehelpen aan een groene stad. Inwoners willen bijdragen aan het beheer van het groen rond hun woning, maar hebben behoefte aan meer ondersteuning. Welke participatie leidt tot beter groen in Hoorn? En wat is hiervoor nodig? Wat kunnen inwoners doen en hoe kunnen ze hierin worden gefaciliteerd?

Eetbaar groen en stadslandbouw

Groen is de bron van bijna al het eten. Vroeger werd een deel van het voedsel in de stad zélf verbouwd. Nu is er nauwelijks relatie tussen de plaats van productie en de plaats van consumptie. Jongere generaties beseffen daardoor niet dat voedsel en groen een relatie hebben. Is het belangrijk om deze relatie zichtbaar te maken? En hoe kan dit worden gedaan? Hoe zorgen we voor meer eetbaar groen en maken we stadslandbouw mogelijk?

Groen en ruimtelijke identiteit

Groen kleedt de stad aan. Beeldbepalende wegen worden begeleid door beeldbepalende boomrijen. Markante plekken krijgen accent met een bijzondere groene aankleding. Soms is het groen zélf een markante plek te noemen. Straten en wijken krijgen een prettig aanzien door het aanwezige groen. Inwoners vinden dat er teveel gras of omgevormd groen is. Ze willen meer gevarieerd groen, met meer kleur. Welke mogelijkheden zien we om dit te bereiken in alle wijken, ook in de nieuwe? Op de bijeenkomst wordt gesproken over hoe de ruimtelijke identiteit versterkt kan worden, wat haalbaar is en wat daarbij prioriteit heeft.

Groen op het netvlies

Inwoners willen actief geïnformeerd worden over het groenbeleid en de wijze waarop de gemeente dit uitvoert. Ook is er behoefte aan educatie en voorlichting hoe inwoners zelf kunnen bijdragen aan een groenere gemeente. Welke vormen zijn aansprekend en hoe kunnen we daarbij samenwerken?