Inkoop en aanbesteding

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Hoorn worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt hier dan de inkoopdocumenten downloaden. Door op deze site een interesseprofiel aan te maken wordt u op de hoogte gehouden van voor u relevante aanbestedingen.

Hoe koopt de gemeente in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Voor de gemeente Hoorn gelden de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord voor leveringen en diensten. Voor inkopen bij IT gelden de GIBIT voorwaarden die zijn opgesteld door de KING. Meer informatie vindt u op de website van VNG Realisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wil bijdragen aan mens en milieu. Dit doet zij door daar waar mogelijk in het inkoop- en aanbestedingsproces duurzame producten en diensten in te kopen. In het actieplan MVI leest u hoe de gemeente concreet invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vindt u op de website van Pianoo.

Social return on investment (SROI)

Bij Social Return on Investment (SROI) worden tijdens het inkopen afspraken tussen gemeente en opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI wordt gecoördineerd door het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn). Meer informatie over het instrument SROI en het RPAnhn vindt u op de site van het RPAnhn.

Klacht over aanbesteding

Bent u het niet mee eens met de opzet en inhoud van een inkoopprocedure? Of vindt u dat de selectieleidraad of offerteaanvraag niet overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving? Dan kunt u hierover een aanbestedingsklacht indienen bij de gemeente via het klachtformulier.

U kunt alleen een klacht over een aanbesteding indienen als u als ondernemer of inschrijver belang heeft bij de specifieke aanbesteding. Daaronder vallen alleen:

  • (potentiele) inschrijvers en gegadigden;
  • Onderaannemers van (potentiele) inschrijvers en gegadigden;
  • Brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van Ondernemers.

Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de relatie hoofdaannemer – onderaannemer. Het indienen van een klacht zorgt er niet voor dat de aanbestedingsprocedure stil wordt gezet. Elke klacht wordt door een extern bureau afgehandeld. Dit borgt een objectieve afhandeling van deze klacht.