Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zonder startkwalificatie, zijn kwalificatieplichtig.

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, nadat het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht is geldig tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Ook kinderen die lang in Nederland verblijven zijn leerplichtig. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat.

Als een leerling van 16 jaar nog geen diploma heeft, moet hij voldoen aan de kwalificatieplicht. Dat betekent dat een jongere tot zijn 18e naar school moet om ten minste een mbo 2-, havo- of vwo-diploma te halen.

In bijzondere situaties is het mogelijk om extra verlof aan te vragen voor uw kind. Het gaat om drie soorten verlof:

  • extra vakantieverlof
  • verlof vanwege uitzonderlijke omstandigheden
  • verlof vanwege religieuze verplichtingen

Extra vakantieverlof vanwege werk

Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als één van de ouders door zijn of haar beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan. Verlof is niet mogelijk vanwege organisatorische problemen binnen uw bedrijf.

Voorwaarden:

  • Vakantieverlof mag één keer per jaar.
  • Het verlof duurt niet langer dan 10 schooldagen.
  • Het vakantieverlof is niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
  • U heeft een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt.
  • U vraagt het vakantieverlof 8 weken van tevoren aan.

Verlof vanwege uitzonderlijke omstandigheden

Uitzonderlijke omstandigheden worden in de wet 'Gewichtige omstandigheden' genoemd. Voor deze omstandigheden kan een kind maximaal 10 dagen in een jaar verlof krijgen. U doet het verzoek uiterlijk 2 dagen nadat u weet dat het verlof nodig is bij de directeur of rector van de school. Voor dit verlof geldt een maximum aantal dagen. Ook wordt er gekeken naar de familieband. Meer informatie vindt u op overheid.nl

Meer dan 10 dagen?

Als u meer dan 10 schooldagen verlof wilt aanvragen voor uw kind, moet u dat minimaal 6 weken van tevoren aan de directeur of rector voorleggen. De leerplichtambtenaar beslist over uw verzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om medische of sociale omstandigheden van een van de gezinsleden. U heeft daarvoor een verklaring van een arts of maatschappelijk werker nodig.

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Als een verplichting voortkomt uit de godsdienst of levensovertuiging krijgt het kind 1 dag vrij per verplichting. U doet het verzoek voor verlof minimaal 2 dagen van tevoren bij de directeur of rector van de school.

Stel uw vraag via het contactformulier.

Dan krijgt u te maken met de RMC-wet. Deze wet stimuleert jongeren tot hun 23e een diploma te halen. RMC-Westfriesland helpt jongeren bij het zoeken naar geschikt onderwijs of een leerwerkbaan.

De school is verplicht om spijbelen te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

U kunt een boete krijgen. Alleen in bijzondere omstandigheden kan de schooldirectie buiten de schoolvakanties verlof toestaan. De school is daarbij gebonden aan strenge voorwaarden.

Kinderen die zeer moeilijk leren en meervoudig gehandicapte kinderen, zijn vrijgesteld van de leerplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun leerniveau. Jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen, kunnen soms ook vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dat wordt beoordeeld door de leerplichtambtenaar.

In een aantal situaties is het mogelijk om vrijstelling van leerplicht te krijgen. Meer informatie vindt u op de website ouders en onderwijs.

Voor jongeren ouder dan 18 is er geen plicht meer om naar school te gaan. Heb je geen diploma van het MBO 2, MBO 3, MBO 4 of van de HAVO of het VWO? En wil je begeleiding bij het zoeken naar scholing of werk? Neem dan contact op met Jongeren Startpunt.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.