Privacyverklaring 1.Hoorn

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Wij hebben uw gegevens nodig om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een traplift, rolstoel of vervoer met de RegioTaxi voor u te regelen of om Jeugdhulp in te schakelen. 

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen als u contact met ons opneemt met een (aan)vraag voor zorg en ondersteuning. Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum. Soms is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen. Tijdens een persoonlijk gesprek met een 1.Hoorn-medewerker vragen we u om die gegevens. Soms hebben we ook informatie van andere partijen zoals zorgleveranciers nodig. Onze medewerker bespreekt dit dan met u. Als het om medische gegevens gaat, vragen wij altijd eerst toestemming aan u.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Dat wij uw gegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Wij leggen uw gegevens vast in een beveiligd systeem zodat uw gegevens altijd beschermd zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers van 1.Hoorn die uw zorgvraag behandelen. En, al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Externe partijen

  • Wij schakelen andere organisaties zoals zorgleveranciers in voor de levering van zorg en ondersteuning. Dan gebruikt deze organisatie uw persoonsgegevens.
  • Als de gezondheid of veiligheid van een kind of volwassene in gevaar is, handelen wij volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Als er zorgen zijn over de gezondheid of ontwikkeling van een kind, dan wordt er een melding gemaakt in de verwijsindex Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. De medewerker van 1.Hoorn deelt hierbij gegevens van de betrokken personen met andere zorgorganisaties. Dit wordt altijd van tevoren met u als ouder besproken (of met uw kind, wanneer hij of zij 16 jaar of ouder is). 
  • Met alle externe partijen maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.  

Uw eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wilt u weten welke informatie er bij 1.Hoorn bekend is? U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. U kunt opvragen welke gegevens van u zijn gebruikt en voor welke taken. Ook kunt u een klacht indienen. Meer informatie op de pagina Uw persoonsgegevens inzien of aanpassen.

Gegevens van uw kind inzien

  • Als een kind jonger is dan 12 jaar, dan mag u als ouder het dossier van uw kind inzien. Vindt u dat er iets in onze gegevens staan dat niet klopt, dan kunt u vragen of dat gewijzigd kan worden. 
  • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunt u samen met uw kind de gegevens inzien en vragen om een wijziging. 
  • Als uw kind 16 jaar of ouder is, dan is hij of zij de enige persoon die gegevens mag inzien en vragen om een wijziging.

Toezicht op bescherming van uw gegevens

De ‘functionaris gegevensbescherming’ richt zich voor gemeente Hoorn en 1.Hoorn speciaal op de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen of klachten hebt over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met deze functionaris via het contactformulier.

Wettelijke verplichtingen

Bij het gebruiken van uw gegevens houden alle medewerkers van 1.Hoorn zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.