Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met een besluit? Of zijn bepaalde dingen uit het besluit nog niet duidelijk? Bel dan eerst met de gemeente. Wij nemen dan samen met u het besluit door. Bent u niet tevreden, dan is een bezwaar uw volgende stap.

Bezwaar maken

Binnen 6 weken na bekendmaking van een besluit kunt u bezwaar maken. Dat kan als u zelf een besluit van de gemeente heeft ontvangen. Maar ook als uw buren een besluit hebben ontvangen dat rechtstreeks gevolgen heeft voor u.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen:

 • U ondertekent het bezwaarschrift of u dient het met DigiD in.
 • Uw naam en adres staan erop vermeld.
 • De dagtekening staat erop vermeld.
 • U geeft een omschrijving van het bestreden besluit, zoals de datum, kenmerk en onderwerp. Voeg bij voorkeur een kopie van het besluit toe.
 • U geeft de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit in.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Bezwaar indienen

Bezwaar online indienen (met DigiD)

Online bezwaar indienen

Bezwaar indienen per brief of e-mail

U kunt ook bezwaar indienen via de post. Vermeld duidelijk dat het gaat om een bezwaarschrift en voeg bij voorkeur een kopie van het bestreden besluit toe.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de digitale belastingbalie.

Afhandeling bezwaarschrift

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Daarin leest u meer over de bezwarenprocedure en de afhandelingsduur. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u door ons gebeld worden. Wij kijken dan samen met u wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift. Komen we er niet uit? Dan wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen.

 • De Commissie Bezwaarschriften behandelt de bezwaarschriften gericht tegen omgevingsvergunningen, handhavingszaken, subsidies, besluiten die gebaseerd zijn op de APV en alle overige zaken die niet onder sociaal domein of belastingen vallen.
 • De Commissie Bezwaarschriften Sociaal Domein behandelt de bezwaarschriften gericht tegen onder meer de Wmo (huishoudelijke hulp en andere voorzieningen), Participatiewet (zoals bijzondere bijstand), Jeugdwet, schuldhulpverlening. Ook behandelt deze commissie de bezwaarschriften voor de regio Westfriesland die betrekking hebben op beschermd wonen.
 • De afdeling Financiën en Belastingen behandelt bezwaarschriften tegen de WOZ, leges en precario.

Beslissing op uw bezwaarschrift

De gemeente handelt uw bezwaar binnen een bepaalde periode af. Onderstaande termijnen zijn richtlijnen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de termijn wordt opgeschort of uitgesteld. U krijgt daarover bericht.

 • Bezwaarschrift over het Sociaal Domein: binnen 6 weken. Als er onderzoek nodig is, kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten.
 • Reguliere bezwaarschriften: binnen 12 weken. Als onderzoek nodig is, kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten.
 • Bezwaarschrift over belastingen: binnen 6 weken. Als onderzoek nodig is, kan de afhandeling langer duren. De afhandeling vindt in dat geval plaats binnen het jaar dat u uw belastingaanslag heeft ontvangen. Als u uw bezwaar mondeling wilt toelichten, moet u dit in uw bezwaarschrift aangeven. Want u krijgt bij een bezwaar over belastingen niet standaard een uitnodiging daarvoor.

Vraag en antwoord

1. Tegen wat voor besluiten kan ik bezwaar maken?

 • Het besluit moet afkomstig zijn van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester.
 • Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks gevolgen voor u heeft. De schade kan financieel zijn, maar ook niet-materiële schade kan aanleiding zijn om bezwaar te maken. Bijvoorbeeld het uitzicht vanuit uw woonkamer.
 • U heeft een schriftelijke beslissing van de gemeente ontvangen.

2. Tegen welk besluit is geen bezwaar mogelijk?

U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen de volgende zaken:

 • algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening)
 • beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan)
 • privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld een overeenkomst die de gemeente sluit)
 • als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Hiervoor geldt de klachtenprocedure.

3. Wie kan bezwaar maken?

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken. Dat betekent: als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.
Bij besluiten op basis van de Jeugdwet mag ook de jeugdige zelf bezwaar maken als hij/zij het niet eens is met het besluit.
U mag iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor stuurt u een machtiging mee die u ondertekent.
Ook kunt u zich laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Ook dan is een machtiging nodig.

4. Heeft bezwaar een schorsende werking?

Nee, een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is.

U kunt bij de Rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt het besluit geschorst. Dat kan bijvoorbeeld als het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft.

5. Kan ik mijn bezwaar zelf toelichten?

Meestal krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting om uw standpunt toe te lichten. Soms zijn er omstandigheden waardoor er geen hoorzitting is. Bijvoorbeeld als al duidelijk is dat het besluit moet worden ingetrokken of als het bezwaarschrift gegrond is.

Bij een bezwaarschrift over belastingen moet u zelf aangeven dat u uw standpunt wilt toelichten bij een hoorzitting. Anders worden deze automatisch schriftelijk afgedaan.

Waar en wanneer vindt de hoorzitting plaats?

 • De hoorzittingen van het Sociaal Domein vinden plaats op woensdag overdag in het stadhuis. Ze duren ongeveer 20 minuten.
 • De hoorzittingen van de reguliere bezwaarschriften vinden afwisselend plaats op dinsdag in de middag of avond in het stadhuis. Ze duren ongeveer 45 minuten.

U krijgt altijd apart een uitnodiging toegezonden. Dit geldt voor alle belanghebbende die bij het besluit zijn betrokken. Als u vergunninghouder bent en uw buren hebben bezwaar gemaakt, krijgt u beide een uitnodiging.

Bij een jeugdzaak worden ouders en de jeugdige apart van elkaar gehoord.

Is het verplicht om naar de hoorzitting te komen?

Nee, het is niet verplicht. Maar als u niet naar de hoorzitting kunt of wilt komen, dan willen wij dat graag weten. U kunt dit altijd telefonisch, per e-mail of schriftelijk aangeven.

6. Wat als ik het niet eens ben met de beslissing op het bezwaarschrift?

U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Meer informatie vindt u op de pagina Beroep instellen.