Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan van uw omgeving staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Een bestemminsplan inzien kan op verschillende manieren:

Vragen over bouw of verbouwplannen

Heeft u vragen over een gepubliceerde bouwaanvraag? Of wilt u een bouwaanvraag inzien? Bijvoorbeeld als uw buurman een aanvraag heeft gedaan voor het plaatsen van een dakkapel? Neem dan contact op via het contactformulier.

Contactformulier   

Blijf op de hoogte van bekendmakingen in uw buurt. Dit kan door u aan te melden voor de e-mailservice van overheid.nl U krijgt dan automatisch te zien:

  • wel­ke aan­vra­gen er op het ge­bied van bij­voor­beeld bou­wen en verbouwen bin­nen­ko­men
  • wan­neer de ge­meen­te een be­sluit heeft ge­no­men over de aan­vraag
  • wan­neer u be­zwaar kunt ma­ken te­gen het be­sluit

Bekijk besluiten uit uw buurt, zoals vergunningen en bouwplannen op www.overheid.nl

1. Wanneer kan ik reageren op een bestemmingsplan?

Dit kan alleen als een bestemmingsplan wordt gewijzigd. U kunt dan reageren via een inspraakreactie of via het indienen van een zienswijze. Op de gemeentelijke website met ruimtelijke plannen staat op welke plannen u kunt reageren. Ook leest u er hoe u kunt reageren. Als een bestemmingsplan onherroepelijk is, is het niet meer mogelijk om te reageren. 

2. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De gemeente maakt een ontwerp bestemmingsplan. Dat ligt 6 weken ter inzage. De gemeente bericht hierover in het Hoorns Weekblad en op de pagina Bekendmakingen.

Na de 6 weken doen de burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad over hoe om te gaan met de eventuele zienswijzen. Verder adviseren ze over de vaststelling van het plan. De raad stelt het bestemmingsplan vast.

Daarna ligt het plan opnieuw voor 6 weken ter inzage. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen mensen beroep indienen. Dat kunt u alleen doen als u eerder een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend. Mensen kunnen ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan alleen als er spoed bij is.

3. Wat kan ik doen als de waarde van mijn woning is gedaald door een bestemmingsplan?

Mogelijk kunt u dan planschade aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Planschadevergoeding aanvragen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.