Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit of is iets niet duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente. Bent u daarna niet tevreden? Maak dan bezwaar. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Waartegen kan ik bezwaar maken?

 • Besluiten die genomen zijn door de burgemeester, het college of de gemeenteraad.
 • Besluiten die u schriftelijk van de gemeente heeft ontvangen.
 • Besluiten die directe gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld als u schade verwacht. Dit kan financiële schade zijn, maar ook niet-financieel. Bijvoorbeeld als uw woonplezier vermindert.

Bezwaar indienen

Bezwaar indienen kan via DigiD, via e-mail of per post. Let daarbij goed op onderstaande punten: 

 • U dient bezwaar in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.
 • U maakt een kopie van het besluit. Lukt dit niet? Voeg dan een omschrijving toe. Vermeld in ieder geval de datum, het kenmerk van het besluit en het onderwerp.
 • U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U vermeldt uw naam en adres op het bezwaarschrift.
 • U ondertekent het bezwaarschrift als u het per post of e-mail opstuurt, of u dient het in met DigiD.

Bezwaar indienen

Bezwaar gemeentelijke belastingen of parkeerboete

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen. Bezwaar indienen bij een parkeerboete kan via Parkeerboete, betalen en bezwaar maken.

Afhandeling bezwaarschrift

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u door ons gebeld worden. Wij kijken dan samen met u wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift. Meestal wordt een hoorzitting gepland waar u uw bezwaar kunt toelichten.

Wat gebeurt er tijdens een hoorzitting?

Een hoorzitting kan plaatsvinden met een externe commissie, maar gebeurt meestal met medewerkers van de gemeente. Er wordt dan ambtelijk gehoord. In dat geval gebeurt dit door juristen van de gemeente Hoorn die niet betrokken zijn geweest bij het besluit.

Voorbeelden waarin niet ambtelijk gehoord wordt zijn:

 • besluiten in het kader van een sluiting van een woning
 • als er een omgevingsvergunning is verleend, terwijl dit niet past in het ruimtelijk deel van het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Tijdens een hoorzitting moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit. Iemand van de afdeling waar het besluit is genomen, kan uitleggen waarom het besluit is genomen.  

Andere betrokkenen

Zijn er ook andere mensen bij uw zaak betrokken? Dan mogen zij ook uitleggen waarom ze het wel of niet eens zijn met het besluit. Er kunnen vragen gesteld worden om de zaak zo duidelijk mogelijk te krijgen. Alle belanghebbenden ontvangen het dossier dat te maken heeft met het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. 

 • Bij algemeen verbindende voorschriften (zoals gemeentelijke verordeningen).
 • Bij beleidsregels van de gemeente.
 • Privaatrechtelijke besluiten (zoals overeenkomsten die de gemeente sluit).

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken. U bent belanghebbende als een besluit over u gaat of als het directe gevolgen voor u heeft. Bij besluiten op basis van de Jeugdwet mag ook de jeugdige zelf bezwaar maken als hij/zij het niet eens is met het besluit. U mag iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor stuurt u een machtiging mee die u ondertekent. Ook kunt u zich laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Ook dan is een machtiging nodig.

Nee, een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift of beroepschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u de Rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt het besluit geschorst. Dat kan bijvoorbeeld als het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Hiervoor betaalt u wel griffierechten bij de rechtbank.

Meestal krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting om uw standpunt toe te lichten. Soms zijn er omstandigheden waardoor er geen hoorzitting is. Bijvoorbeeld als al duidelijk is dat het besluit moet worden ingetrokken of als een bezwaarschrift gegrond is. Bij een bezwaarschrift over gemeentelijke belastingen moet u zelf aangeven dat u uw standpunt wilt toelichten bij een hoorzitting. Anders worden deze automatisch schriftelijk afgedaan. 

U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Meer informatie vindt u op de pagina Beroep instellen.

U moet altijd binnen zes weken uw bezwaar indienen, maar uw redenen kunt u later toesturen. Dit wordt ook wel pro forma bezwaar indienen genoemd. U geeft dan in uw bezwaar aan dat u meer tijd wilt om aan te geven waarom u het niet eens bent met het besluit. U krijgt dan van de gemeente een termijn om uw redenen aan te geven. De beslistermijn op uw bezwaarschrift staat stil totdat u uw redenen heeft aangegeven. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.