Bezwaar maken

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met een besluit? Of zijn bepaalde dingen uit het besluit nog niet duidelijk? Bel dan eerst met de gemeente. Samen met u wordt het besluit dan doorgenomen. Bent u niet tevreden, dan is een bezwaar uw volgende stap. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Waartegen kan ik bezwaar maken?

 • Besluiten die genomen zijn door de burgemeester, het college of de gemeenteraad.
 • Besluiten die u schriftelijk van de gemeente heeft ontvangen.
 • Besluiten die directe gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld als u schade verwacht. Dit kan financiële schade zijn, maar ook niet-financieel. Bijvoorbeeld als uw woonplezier vermindert.

Wanneer is bezwaar niet mogelijk?

 • Bij algemeen verbindende voorschriften (zoals gemeentelijke verordeningen).
 • Bij beleidsregels van de gemeente.
 • Privaatrechtelijke besluiten (zoals overeenkomsten die de gemeente sluit).

Zo dient u bezwaar in

Bezwaar indienen kan via DigiD, via e-mail of per post. Vergeet niet de volgende zaken als u bezwaar maakt via e-mail of post. Deze gegevens heeft u ook nodig om bezwaar te maken via DigiD.

 • U dient bezwaar in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.
 • U maakt een kopie van het besluit. Lukt dit niet? Voeg dan een omschrijving toe. Vermeld in ieder geval de datum, het kenmerk van het besluit en het onderwerp.
 • U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U vermeldt uw naam en adres op het bezwaarschrift.
 • U ondertekent het bezwaarschrift als u het per post of e-mail opstuurt, of u dient het in met DigiD.

Bezwaar indienen

Afhandeling

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Daarin leest u meer over de bezwarenprocedure en de afhandelingsduur. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u door ons gebeld worden. Wij kijken dan samen met u wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift.

Gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.

Vraag en antwoord

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken. U bent belanghebbende als een besluit over u gaat of als het directe gevolgen voor u heeft. Bij besluiten op basis van de Jeugdwet mag ook de jeugdige zelf bezwaar maken als hij/zij het niet eens is met het besluit. U mag iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor stuurt u een machtiging mee die u ondertekent. Ook kunt u zich laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Ook dan is een machtiging nodig.

Nee, een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift of beroepschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u de Rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt het besluit geschorst. Dat kan bijvoorbeeld als het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Hiervoor betaalt u wel griffierechten bij de rechtbank.

Meestal krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting om uw standpunt toe te lichten. Soms zijn er omstandigheden waardoor er geen hoorzitting is. Bijvoorbeeld als al duidelijk is dat het besluit moet worden ingetrokken of als een bezwaarschrift gegrond is. Bij een bezwaarschrift over gemeentelijke belastingen moet u zelf aangeven dat u uw standpunt wilt toelichten bij een hoorzitting. Anders worden deze automatisch schriftelijk afgedaan. 

U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Meer informatie vindt u op de pagina Beroep instellen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.