Verkiezingen

Verkiezingen

Beschrijving

Mag u stemmen, dan krijgt u (tenminste) eens in de vier jaar een oproep om te stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Waterschap en de gemeenteraad. U ontvangt hiervoor een stempas. Daarnaast wordt u eens in de vijf jaar opgeroepen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Wanneer zijn de volgende verkiezingen?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Uitslagen eerdere verkiezingen in Hoorn

Bekijk de uitslagen van eerdere verkiezingen in Hoorn.

Welke verkiezingen zijn er?

 1. Tweede Kamer
  De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij bestaat uit 150 leden. Medewetgeving en controle van het kabinet zijn belangrijke taken van de Tweede Kamer. De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.
 2. Provinciale Staten
  De provinciale staten zijn de volksvertegenwoordiging van de provincie. Een van de belangrijkste provinciale taken is inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt bijvoorbeeld in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden. Ook zorgt de provincie onder andere voor het aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en wegen en het subsidiëren van culturele activiteiten als popfestivals of tentoonstellingen. Een bijzondere taak van de provinciale statenleden is het kiezen van de Eerste Kamerleden. De verkiezing van de provinciale staten is daarmee van direct belang voor de landspolitiek.
 3. Gemeenteraad
  De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en heeft drie belangrijke taken: de grote lijnen voor het beleid vaststellen, het controleren van het college van burgemeester en wethouders en de inwoners van de gemeente vertegenwoordigen.
 4. Europees Parlement
  Het Europees parlement is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Zij bestaat uit 751 parlementsleden waarvan is vastgelegd dat er 26 uit Nederland komen. Het Europees parlement wordt eens in de vijf jaar gekozen.
 5. Waterschap
  Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een goed bestuur van het waterschap behartigt de belangen van de inwoners en gebruikers van het waterschap. Dit is niet altijd eenvoudig, want het gaat vaak om tegenstrijdige belangen. Zo wil de landbouw bijvoorbeeld het liefst een lager waterpeil, zodat het land goed bewerkt kan worden, terwijl de natuur vaak gebaat is bij een hogere waterstand. Door uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen, kunt u aangeven wat u belangrijk vindt.
 6. Raadgevend referendum
  Kiesgerechtigden kunnen sinds juli 2015 over nieuw aangenomen wetten een referendum aanvragen. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet/verdrag uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend.  
  Een referendum kan worden gehouden over een wet die is aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet in werking is getreden. Alle wetten zijn referendabel op enkele uitzonderingen na. Er kan bijvoorbeeld geen referendum gehouden worden over wetten die gaan over de Grondwet, de begroting of over het Koningshuis.

Kijk voor meer informatie over verkiezingen op www.kiesraad.nl.

Voorwaarden

Om te mogen stemmen moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Daarnaast worden aan de verschillende verkiezingen de volgende voorwaarden gesteld:

Tweede Kamer

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Provinciale Staten

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Gemeenteraad

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • EU onderdanen mogen ook stemmen.
 • Daarnaast mag u stemmen als u een vreemde nationaliteit heeft (geen EU), op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfstitel heeft en u een onafgebroken periode van vijf jaar legaal in Nederland verblijft.

Europees parlement

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • EU onderdanen mogen ook stemmen.

Waterschap

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • EU onderdanen mogen ook stemmen.
 • Daarnaast mag u stemmen als u een vreemde nationaliteit heeft (geen EU) en op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfstitel heeft.

Raadgevend referendum

 • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit op de 44e dag vóór de stemming.

Vraag en antwoord

Waar kan ik stemmen?

Kijk hier voor een overzicht van de stembureaus.

Ik ben mijn stempas kwijt, wat moet ik doen?

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk de vrijdag vóór de verkiezingen door de gemeente zijn ontvangen. Op de pagina van de betreffende verkiezing of referendum kunt u het formulier downloaden. U ontvangt dan via de post een nieuwe stempas. Het maken van een afspraak voor een vervangende stempas kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voor de verkiezingen.

Vandaag zijn de verkiezingen. Ik ben mijn stempas kwijt, kan ik nog stemmen?

U kunt niet meer stemmen. Een vervangende stempas kan tot één dag voor de verkiezingsdag 12.00 uur aangevraagd worden.

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Als u zelf niet kunt stemmen, dan is het mogelijk een andere kiezer te machtigen om uw stem uit te brengen. Dat kan op twee manieren:

 • Iemand binnen de gemeente kunt u machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen, waardoor deze wordt omgezet in een volmacht.
 • Voor verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, het Waterschap, het Europees Parlement en een Raadgevend referendum kunt u ook iemand buiten de gemeente machtigen. Daarvoor vraagt u een volmachtformulier aan bij de gemeente. Dit formulier dient uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen volledig ingevuld retour te zijn bij de gemeente. Een kiezer mag naast zijn/haar eigen stem ten hoogste twee volmachtstemmen uitbrengen. Ook hier geldt: neem een identiteitsbewijs mee van uzelf en voor optie 1 een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever.

Ik werk in een andere gemeente. Kan ik daar ook stemmen?

Als u wilt stemmen in een andere gemeente dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk bij de balie in het stadhuis. Als u persoonlijk een kiezerspas aan wilt vragen, dient u afspraak te maken.

 • Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in Hoorn stemmen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen kunt u in heel Noord-Holland stemmen.
 • Bij Waterschapsverkiezingen kunt u binnen de grenzen van het Waterschap stemmen.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, verkiezingen van het Europees parlement en een Raadgevend referendum kunt u met een kiezerspas in heel Nederland stemmen.