Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat of, waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden. Er staan regels in voor wonen, werken, wegen, winkels, bedrijven, groen, sport en water. Ook staan er regels in over het gebruik van panden en gronden. Iedereen moet zich aan het plan houden, de inwoners, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf.

Bestemmingsplan inzien

U kunt een bestemmingsplan bekijken. Dat kan online of op het stadhuis. Als u een bestemmingsplan op het stadhuis wilt bekijken, moet u een afspraak maken.

Inzien

U kunt een bestemmingsplan online bekijken. Als u een bestemmingsplan op het stadhuis wilt bekijken, moet u een afspraak maken.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Kan ik reageren op een bestemmingsplan?

Als een bestemmingsplan gewijzigd wordt, kunt u daarop reageren. Dit heet een inspraakreactie of een zienswijze. Als u een plan online bekijkt, staat daar hoe u kunt reageren.

2. Waar kan ik een bestemmingsplan van een andere gemeente bekijken?

Alle beschikbare digitale bestemmingsplannen staan op de website  Ruimtelijke plannen.

3. Ik kan een bestemmingplan niet vinden, wat moet ik nu doen?

Omdat nog niet alle plannen online staan, kan het gebeuren dat u een plan niet kunt vinden op de website. Die plannen kunt u op het stadhuis bekijken.

4. Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een kaart.
De toelichting geeft uitleg over de bedoeling van het plan. In de regels staat wat er binnen de bestemming mag en kan. Bijvoorbeeld hoe groot een gebouw mag zijn en hoe een pand gebruikt mag worden. Op de kaart staan de bestemmingen aangegeven.

5. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Bij een nieuw bestemmingsplan informeert de gemeente eerst de omgeving. Daarna maakt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan. Dat ligt 6 weken ter inzage. De gemeente bericht hierover in het weekblad 'West-friesland op Zondag' en op de website van de gemeente. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen. Dit kan mondeling, schriftelijk of per e-mail.

Na de 6 weken doen de burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad over hoe om te gaan met de eventuele zienswijzen. Verder adviseren ze over de vaststelling van het plan. De raad stelt het bestemmingsplan vast.

Daarna ligt het plan opnieuw voor 6 weken ter inzage. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen mensen beroep indienen. Dat kunt u alleen doen als u eerder een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend. Mensen kunnen ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan alleen als er spoed bij is.